Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler: rapport 2009
08.07.2009
Grønnbok om økt mobilitet blant ungdom
08.07.2009
Rapport om konkurransesituasjonen i legemiddelsektoren
08.07.2009
Klassifisering og rapportering av forbrukerklager og -forespørsler
07.07.2009
Effektive, sikre og sunne derivatmarkeder
03.07.2009
Hvitbok om standardisering i IKT-sektoren
03.07.2009
Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon
02.07.2009
Om anvendelsen av forordningen om forbrukervernsamarbeid
02.07.2009
Rettledning for gjennomføring og andvendelse av unionsborgerdirektivet
02.07.2009
Rekommandasjon om røkefrie omgivelser
30.06.2009
Erfaringene med toppnivådomenet .eu
26.06.2009
Rapport om gjennomføringen av GNSS-programmene og fremtidige utfordringer
26.06.2009
7. rapport om gjennomføringen av direktivet om fjernsyn uten grenser
26.06.2009
Handlingsplan om bioberedskap innen det kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære området (CBRN)
24.06.2009
Europeisk partnerskap mot kreft
24.06.2009
EUs miljøpolitiske årsrapport for 2008
24.06.2009
Om forvaltningen av IT-systemer for Schengen- og visum-informasjonssystemene (SIS II og VIS) og Eurdac
24.06.2009
Erfaringene med det europeiske år for like muligheter for alle 2007
19.06.2009
Forvaltning av Internett i fremtiden
18.06.2009
Erfaringene med EUs forordning om foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen)
18.06.2009
Handlingsplan for tingens internett
18.06.2009
Utforming av fremtidens transportpolitikk
17.06.2009
Biocidforordningen
12.06.2009
EUs videre arbeid på området frihet, sikkerhet og rettferdighet
10.06.2009
Evaluering av Haag-programmet for migrasjon
10.06.2009
Overvåking av gjennomføringen av den europeiske pakt om innvandring og asyl
10.06.2009
Europeiske år for frivillig arbeid i 2011
03.06.2009
Status for bekjempelse av salmonella i næringsmidler i EU
29.05.2009
Evaluering av IDABC-programmet om elektroniske offentlige tjenester
29.05.2009
Europeisk finanstilsyn
27.05.2009
Anaerob bionedbrytbarhet av vaske- og rengjøringsmidler
26.05.2009
EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013)
20.05.2009
Straffereaksjoner ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene for veitransport
15.05.2009
Rapport om varslingssystemet EWRS for smittsomme sykdommer i 2006 og 2007
15.05.2009
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg
15.05.2009
Direktiv om flysikkerhetsavgifter
11.05.2009
Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: om revisjon av PSI-direktivet
07.05.2009
Nedbryting av stoffer i vaske- og regjøringsmidler
04.05.2009
Kombinerte produkter for verdipapirforetaks forbrukerkunder
30.04.2009
Arbeidsmarkedsrelaterte pensjonskasser: aktiviteter og tilsyn
30.04.2009
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
30.04.2009
Fremdriftsrapport for EUs 7. rammeprogram for forskning
29.04.2009
Rapport om erfaringene med EUs konkurranseregler
29.04.2009
Kommisjonens kommentarer til evalueringsrapporten om EUs 6. rammeprogram for forskning
29.04.2009
Hvordan håndtere virkningene av Europas aldrende befolkning (2009-rapport)
29.04.2009
EU-strategi for ungdom
27.04.2009
Statusrapport om fornybar energi i EU-landene
24.04.2009
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet
21.04.2009
Strategi for forskning på fremtidige og voksende IKT-teknologier
20.04.2009
Bærekraftig utvikling av europeisk akvakultur
08.04.2009
State Aid Scoreborard: statsstøtte under den økonomiske krisen
08.04.2009
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
08.04.2009
Sluttrapport for Sokrates og Leonardo da Vinci (2000-2006) og e-Learning-programmet (2004-2006)
06.04.2009
Sameksistens mellom genetisk modifiserte avlinger og konvensjonelt og økologisk landbruk
02.04.2009
Modernisering av universitetene: EU-forum for dialog mellom næringslivet og universitetene
02.04.2009
Rapport om gjennomføring av vanndirektivet
01.04.2009
Hvitbok om europeisk rammeverk for tiltak mot klimaendringer
01.04.2009
Styrket beredskap, sikkerhet og robusthet mot storstilte cyberangrep
30.03.2009
Rapport om gjennomføringen av det europeiske telekom-markedet pr. 2008
24.03.2009
Det europeiske GNSS-byrået
24.03.2009
En europeisk strategi for IKT-forskning og -innovasjon
13.03.2009
Mobilisering av IKT for en energieffektiv lavkarbon-økonomi
12.03.2009
Oppbyggingen av det indre marked for gass og elektrisitet
11.03.2009
IKT-infrastruktur til forskning
05.03.2009
Fremdrift i den europeiske gjenopprettingen
04.03.2009
En felles forpliktelse for sysselsetting
03.03.2009
Bedre adgang til IKT utenfor tettbygde strøk
03.03.2009
Likestilling mellom menn og kvinner - 2009
27.02.2009
Endringsbestemmelser for innehavere av Schengen-visum for langvarig opphold
27.02.2009
Visum for lengre opphold og innberetning til Schengen-informasjonssystemet
27.02.2009
Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene
26.02.2009
Tiltak for bilindustrien
25.02.2009
Tiltak mot natur- og menneskeskapte katastrofer
23.02.2009
Fem år med et utvidet EU: Økonomiske resultater og utfordringer
20.02.2009
Kommisjonens politiske strategi for 2010
18.02.2009
Evaluering av EU-programmet om sikrere bruk av internett
18.02.2009
Rapport om trygdeordninger og sosial integrasjon 2009
13.02.2009
Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer
10.02.2009
Grønnbok om det transeuropeiske transportnettverket
04.02.2009
Sikkerhetstiltak for luftfarten
02.02.2009
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking
30.01.2009
Forenkling av de lovgivningsmessige rammer
28.01.2009
Mot en omfattende avtale om klimaendring i København
28.01.2009
Konsekvenser og resultater av det indre marked for forbrukerne
28.01.2009
Nye EU-programmer innen energi og bredbånd-infrastruktur
28.01.2009
Overvåking av CO2-utslipp fra biler i EU (2005-2007)
27.01.2009
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
21.01.2009
EUs maritime transportpolitikk fram til 2018
21.01.2009
Etablering av et maritimt transportområde uten hindringer
21.01.2009
Det transeuropeiske transportnettet i 2004-2005
20.01.2009
Bedre sikring av havner
20.01.2009
Rapport om gjennomføring av EU-direktivet om produktsikkerhet
14.01.2009
Evaluering av EUs statistiske program (2003-2007)
13.01.2009
EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013)
09.01.2009
Gjennomføring av EUs rekommandasjon fra 2003 om kreftscreening
22.12.2008
Erfaringene med postdirektivet
22.12.2008
Nye ferdigheter for nye arbeidsplasser
19.12.2008
Iverksetting av intelligente transportsystemer i Europa
16.12.2008
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020
16.12.2008
Lisboa-strategiens eksterne dimensjon: internasjonalt samarbeid om regulering
16.12.2008

Sider