Rammeverk for tjenester av generell interesse

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Et kvalitetsrammeverk for tjenester av generell interesse i Europa

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommiosjonens pressemelding 20.12.2011, dansk utgave)

Kommissionen vedtager kvalitetsramme for tjenesteydelser af almindelig interesse i EU
Europa-Kommissionen vedtog i dag en kvalitetsramme for tjenesteydelser af almindelige interesse i EU. De vil udgøre et sikkerhedsnet for borgerne inden for bl.a. sundhedsområdet, ældreomsorg, børnepasning, bistand til handicappede og socialt boligbyggeri. De kommer også til at spille en vigtig rolle for vidensøkonomien, f.eks. for skoler, uddannelsescentre og universiteter. I en tid, hvor den offentlige sektor står over for finanspolitiske stramninger, er det vigtigt at få skabt de rette forudsætninger for at sikre høj kvalitet og effektivitet i disse tjenesteydelser, herunder også omkostningseffektivitet.

Kommissionsformand Barroso sagde: "I 2009 slog jeg i mine politiske retningslinjer fast, at tjenesteydelser af almindelig interesse spiller en central rolle for social samhørighed og også kan være drivkraften til nye vækstkilder. Den kvalitetsramme, vi har vedtaget i dag, er et klart udtryk for Europa-Kommissionens beslutsomme vilje til at støtte innovative offentlige tjenester af høj kvalitet, som spiller en endnu vigtigere rolle i den nuværende vanskelige økonomiske situation".

Formålet har været at hjælpe medlemsstaterne med at sikre, at lovgivningsrammerne på EU-plan fortsat bidrager til en styrkelse af det indre markeds sociale dimension, og bedre tilgodese den særlige karakter af disse tjenester, når de planlægger nye initiativer. Et andet formål er at hjælpe medlemsstaterne med at sørge for, at disse tjenesteydelser udføres på en måde, der opfylder de krav om kvalitet, sikkerhed og rimelig pris samt ligebehandling, universel adgang og brugerrettigheder, som anerkendes i protokol 26 til traktaten om Den Europæiske Unions funktion. Denne kvalitetsramme består af tre hovedindsatsområder:

Større klarhed og retlig sikkerhed om EU-reglernes anvendelse på tjenesteydelser af almindelig interesse, med revisioner af reglerne i det omfang, hvor det er nødvendigt for at sikre, at særlige behov tilgodeses. Kommissionen har sideløbende med denne meddelelse fremlagt forslag til reformer af to centrale regelsæt – dels om statsstøtte til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og dels om offentlige kontrakter/koncessioner – som begge vil føre til øget fleksibilitet og større forenkling i relation til disse tjenesteydelser. Disse reformer tager desuden sigte på at skabe bedre sammenhæng mellem de to politikker og gøre reglerne lettere at håndtere for de berørte aktører.

Adgang til væsentlige tjenester: Kommissionen er fast besluttet på at sikre alle borgere adgang til væsentlige tjenester i specifikke sektorer, med afsæt i de foranstaltninger, der for nylig er truffet inden for basale bankydelser, posttjenester, elektronisk kommunikation, transport og energi.

Forbedring af kvaliteten: Kommissionen vil sætte mere ind på at fremme kvaliteten af sociale tjenester, og de resultater, der opnås på dette område, skal tjene som model for andre tjenesteydelser af almindelig interesse.

Baggrund
Kommissionsformand Barroso pegede ved starten af sin anden embedsperiode på tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som et prioriteret indsatsområde. Allerede i hans politiske retningslinjer fra 2009 [1] anerkendes disse tjenesters betydning for den europæiske samfundsmodel, og der peges på en modernisering af servicesektoren som en af drivkræfterne til nye vækstkilder og social samhørighed.

Medlemsstaterne har altid haft et traktatfæstet spillerum med hensyn til, hvordan de vil sikre kvaliteten i udførelsen af disse tjenesteydelser, men med Lissabontraktaten blev der indført nye bestemmelser: artikel 14 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og protokol nr. 26 om tjenester af almindelig interesse. Desuden har artikel 36 i chartret om grundlæggende rettigheder fået samme juridiske status som traktaterne. Det er denne nye kontekst, der er baggrunden for Kommissionens beslutning om at samle alle de foranstaltninger, den træffer i relation til tjenesteydelser af almindelig interesse, i en overordnet kvalitetsramme. Den skal hjælpe Kommissionen med at indfri sit bredere tilsagn om at sætte den sociale økonomi og social innovation i centrum for sit arbejde med gennemførelsen af Europa 2020-strategien [2].

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-stateme...

For flere oplysninger om EU's reviderede regler for statsstøtte til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse henvises til IP/11/1571 og MEMO/11/929.

[1] "Politiske retningslinjer for den næste Kommission", Bruxelles, den 3. september 2009.

[2] "Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", KOM(2010) 2020).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2011
Annen informasjon