Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for rapporter for filialer av tredjelandsforetak
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import eller transitt av visse sammensatte produkter
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelisters format
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: utfyllende bestemmelser om overtredelsesgebyr
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd
Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringsysstemer i dokumentmalene
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamid-ribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av verdipapirforetaks investeringspolitikk
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr

Sider