Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli KCCM 80180 og 80181 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’
Forsikringskrav mot flyselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser om minstestørrelse på forsikringssummer
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser

Sider