Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Godkjenning av icaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
Import og eksport av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
Elektronisk godsinformasjon
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: utfyllende bestemmelser om globalt oppvarmingspotensiale og utslippsregnskap
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler

Sider