Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) som kritisk referanseverdi og fjerning av LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk
Europeisk klimalov
Innskuddsgarantidirektivet 2014: utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om ametoltradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin og thienkarbazon-metyl
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 24-epibrassinolid m.fl.
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av stikninger ('blends')
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
InvestEU-programmet (2021-2027): utfyllende bestemmelser om investeringsretningslinjer for InvestEU-fondet
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
Felles regler for sivil luftfart: retting av svensk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4

Sider