Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
20.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet for Det felles forskningssenter
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"
19.12.2006
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"
19.12.2006
Prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved kontroll av nitratinnholdet i næringsmidler
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"
19.12.2006
Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
18.12.2006
Nøkkelkompetanser for livslang læring
18.12.2006
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
18.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
18.12.2006
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
18.12.2006
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
18.12.2006
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
18.12.2006
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer
18.12.2006
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
18.12.2006
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten
16.12.2006
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
15.12.2006
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
14.12.2006
Biocidforordningen (endring)
14.12.2006
Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
12.12.2006
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
12.12.2006
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
12.12.2006
Tjenestedirektivet
12.12.2006
Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
12.12.2006
EUs kulturprogram (2007-2013)
12.12.2006
Førerkortdirektivet
12.12.2006
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
12.12.2006
Grunnvannsdirektivet
12.12.2006
Lavspenningsdirektivet
12.12.2006
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
12.12.2006
Harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart
12.12.2006
Unntak fra reseptplikt for visse legemidler til næringsmiddelproduserene dyr
11.12.2006
Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler
08.12.2006
Reinleikskriterium for søtstoff i næringsmiddel
08.12.2006
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
04.12.2006
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
23.11.2006
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
23.11.2006
Endring av energidirektiver på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
20.11.2006
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU
20.11.2006
EU-programmet Media 2007
15.11.2006
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
15.11.2006
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
15.11.2006
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
15.11.2006
Opplysninger ved inspeksjon av dyrebesetninger
14.11.2006
Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp
13.11.2006
Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
09.11.2006
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
09.11.2006
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
06.11.2006

Sider