Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
16.11.2005
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
15.11.2005
Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
14.11.2005
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia
08.11.2005
Fusjonsdirektivet (10. selskapsdirektiv) om sammenslutning av selskaper over landegrensene
26.10.2005
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
26.10.2005
Styrket sikkerhet i havner
26.10.2005
Motorkjøretøyers gjenbrukelighet
26.10.2005
Ekspertgruppe for elektronisk handel
24.10.2005
Forebygging av salmonella i kjøtt og egg
14.10.2005
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
10.10.2005
Kvalitetssystemer for blodbanker
30.09.2005
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
28.09.2005
Regnskapsmessig skille og kostnadsorientering i telereguleringen
19.09.2005
Forankring av bilbelter
07.09.2005
Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip
07.09.2005
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak
07.09.2005
Gjensidig godkjenning av maritime sertifikater
07.09.2005
Seter, setefester og hodestøtter i motorvogner
07.09.2005
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
07.09.2005
Deltakere i kalibreringsarbeid mellom land med felles vanntyper
17.08.2005
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
05.08.2005
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
27.07.2005
Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
18.07.2005
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
11.07.2005
Økodesigndirektivet: krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
06.07.2005
Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovel i brennstoff for skip
06.07.2005
Viderebruksdirektivet (PSI-direktivet) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor
10.06.2005
Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål
27.05.2005
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
11.05.2005
Sikrere bruk av internett (2005-2008)
11.05.2005
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.05.2005
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
04.05.2005
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser
07.04.2005
God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker
05.04.2005
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
22.03.2005
Opprettelse av en nettbasert informasjons- og koordineringstjeneste for migrasjonsmyndighetene (ICOnet)
16.03.2005
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
09.03.2005
Organisasjonsstruktur for komiteer på området finansielle tjenester
05.03.2005
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
23.02.2005
Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
19.01.2005
Transport av animalske biprodukter
19.01.2005
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer
17.01.2005
Fôrhygieneforordningen
12.01.2005
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer
12.01.2005
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjeland
27.12.2004
Samarbeid mellom organisasjoner under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
23.12.2004
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet
22.12.2004
Registersystem for CO2-kvotehandel
21.12.2004
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
15.12.2004

Sider