Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringer om 2-metyloksolan

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2023/175 av 26. januar 2023 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF med hensyn til 2-metyloksolan

Commission Directive (EU) 2023/175 of 26 January 2023 amending Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards 2-methyloxolane

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.4.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2023)

Sammendrag av innhold
KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2023/175 av 26. januar 2023 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF med hensyn til 2-metyloksolan

Direktiv 2009/32/EF er en postivliste som omfatter ekstraksjonsmidlene til bruk i produksjon av næringsmidler eller næringsmiddelingredienser.

Dette direktivet gjelder ikke ekstraksjonsmidler til bruk i produksjon av tilsetningsstoffer, vitaminer og andre ernæringsmessige tilsetningsstoffer, med mindre slike tilsetningsstoffer, vitaminer eller ernæringsmessige tilsetningsstoffer er oppført i vedlegg I. Ekstraksjonsmidler som kan brukes til alle formål i samsvar med god produksjonspraksis​*.

2-metyloksolan et nytt ekstraksjonsmiddel, som skal bli benyttet i produksjon av tilsetningsstoffer/næringsstoffer.

Normalt vil et ekstraksjonsmiddel som er benyttet i fremstilling av et tilsetningsstoff komme frem i spesifikasjonen til tilsetningsstoffet. 2-metyloksolan er ikke godkjent i regelverket om ekstraksjonsmidler, derfor ber søker om at det blir lagt til direktiv 2009/32/EF om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler. Ifølge søker er 2-metyloksolan først og fremst et alternativ til heksan.

Regelverket for ekstraksjonsmidler har ingen krav til renhet eller spesifikasjoner, men fordi resirkulering av 2-metyloksolan fører til at furan blir oppkonsentrert, blir spesifikasjoner for ekstraksjonsmidler introdusert. Søker har meldt inn behov for antioksidanter (butylhydroksytoluen (E321) og tokoferoler (E307-309)) i 2-metyloksolan, fordi det er organisk løsningsmiddel og utsatt for peroksidering. Ekstraksjonsmiddel blir brukt som tekniske hjelpestoff, og er ikke omfattet av tilsetningsstoffregelverket.

2-metyloksolan blir tatt inn i direktiv 2009/32/EF for ekstraksjonsmidler.

Dersom 2-metyloksolan blir benyttet i produksjon av tilsetningsstoff, må regelverket for renhetskriterier og spesifikasjonen (231/2012) endres. Dvs. en spesifikk søknad for hvert enkelt tilsetningsstoff hvor 2-metyloksolan skal benyttes som et alternativ til de/det ekstraksjonsmiddelet som allerede er godkjent.

* Et ekstraksjonsmiddel blir vurdert å være i samsvar med god produksjonspraksis så lenge bruken bare medfører tilstedeværelse/innhold av teknisk uungåelige restmengder eller omdannelsesprodukter som ikke vil representere noen helsefare.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter/næringen/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Bruken av 2-metyloksolan vil redusere bruken av det mer helse- og miljøfarlige løsemiddelet heksan.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.01.2023
Gjennomføringsfrist i EU
16.02.2025
Anvendelsesdato i EU
16.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet