Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/562 av 30. mars 2021 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1809 om visse beskyttelsestiltak i tilknytning til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2021/562 of 30 March 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) på bedrifter, hvor der blev holdt fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i visse medlemsstater, og efter at de pågældende medlemsstater havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i henhold til Rådets direktiv 2005/94/EF.

(2) I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes i henhold til direktiv 2005/94/EF af de medlemsstater, der er opført i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, som minimum omfatte de områder, der er opført som beskyttelses- og overvågningszoner i samme bilag.

(3) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/489 efter nye udbrud af HPAI hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Polen og Sverige, som skulle afspejles i bilaget.

(4) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/489 har Tyskland underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der holdtes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i distrikterne Kulmbach, Cloppenburg, Oder-Spree, Würzburg, Vechta, Ammerland, Diepholz, Hochsauerlandkreis og Altmarkkreis Salzwedel, Warendorf, Paderborn og Saalekreis.

(5) Derudover har Tjekkiet underrettet Kommissionen om et nyt udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der holdtes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i regionerne Sydböhmen, Hradec Králové, Centralbøhmen og Pardubice.

(6) Desuden har Sverige underrettet Kommissionen om et nyt udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der holdtes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i kommunen Tomelilla.

(7) Endvidere har Danmark underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der holdtes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i kommunerne Slagelse og Langeland.

(8) Derudover har Polen underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der holdtes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i distrikterne Opolskie, Małopolskie og Wielkopolskie.

(9 ) Desuden har Frankrig underrettet Kommissionen om et nyt udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der holdtes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i departementet Gers.

(10) Disse nye udbrud i Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Polen og Sverige er sket uden for grænserne for de områder, der i øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809, og de kompetente myndigheder i disse medlemsstater har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring disse nye udbrud.

(11) Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger, som Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Polen og Sverige har truffet, og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de kompetente myndigheder i de nævnte medlemsstater har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor de seneste bekræftede udbrud af HPAI er konstateret.

(12) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Polen og Sverige, hurtigt at identificere de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i disse medlemsstater i henhold til direktiv 2005/94/EF, på EU-plan.

(13) Derfor bør de beskyttelses- og overvågningszoner, der er opført for Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Polen og Sverige i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809, ændres.

(14) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Polen og Sverige i henhold til direktiv 2005/94/EF, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(15) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 bør derfor ændres.

(16) Direktiv 2005/94/EF og gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 ophører med at finde anvendelse efter den 20. april 2021. Der vil snart blive vedtaget en ny gennemførelsesafgørelse fra Kommissionen i medfør af artikel 259 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429, og den vil henvise til de regler om beskyttelses- og overvågningszoner, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687, og den anvendes fra den 21. april 2021. De ændringer, der skal foretages i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 ved nærværende afgørelse, bør derfor tage hensyn til overgangen til den nye ordning og til udløbsdatoen for direktiv 2005/94/EF og gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809.

(17) Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809, får virkning snarest muligt.

(18) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.03.2021
Anvendelsesdato i EU
07.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet