Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2019
Høring om forslag til norske lovendringer lagt fram av Arbeids- og sosialdepartementet 5.11.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 11.11.2019
Med bakgrunn i EUs nye personvern­forordning (GDPR) har Arbeids-og sosialdepartementet sendt på høring forslag til endringer i arbeids- og velferds­forvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere. Gjennom ny personopplysningslov ble GDPR-forordningen til norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen er gjort gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i personopplysningsloven, som trådte i kraft 20. juli 2018. De foreslåtte lovendringene vil utgjøre et supplerende rettsgrunnlag, i tråd med forordningens henstilling om tydelighet og forutsigbarhet.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019
Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.10.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 14.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.10.2019
En fersk EU-dom innholder en rekke presiseringer knyttet til bruk av informasjonskapsler (cookies) på nettsider. I Norge anses samtykke til cookies gjennom innstilllinger i nettleseren som tilstrekkelig, men EU-domstolens fortolkning av kommunikasjonsverndirektivet vil kanskje endre på dette.
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 24.9.2019
Høring om endringer til utlendingsforskriften igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8.8.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2019
Schengen-notat offentliggjort 26.6.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 7.6.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Kommunikasjonsverndirektivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon tar blant annet sikte på å utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon.

Sider