Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/43 av 17. januar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til klassifikasjon av stoffet ciklesonid angående øvre grensenverdi for restkonsentrasjoner av dette

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/43 of 17 January 2020 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance ciclesonide as regards its maximum residue limit

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2020/43 omhandler ciklesonid, som er kortikoid (glukokortikoid) med betennelsesdempende effekt, og som kan brukes mot astma. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. "European Medicines Agency" (EMA) har behandlet søknad om fastsettelse av grenseverdi (MRL) for dette stoffet i vev fra dyr av hestefamilien. Basert på vurdering fra "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) har EMA anbefalt etablering av grenseverdier for cikesonid i vev fra dyr av hestefamilien, forutsatt at dette stoffet ikke skal brukes til dyr som produserer melk til humant konsum. EMA har vurdert at ekstrapolering av MRL for ciklesonid fra dyr av hestefamilien til andre matproduserende dyr ikke er hensiktsmessig på grunn av manglende data. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette. Rettsakten fører til at ciklesonid blir tillatt å bruke til dyr av hestefamilien.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2020/43 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av ciklesonid som er kortikoid (glukokortikoid) med betennelsesdempende effekt, og som kan brukes mot astma . Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.01.2020
Anvendelsesdato i EU
09.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet