Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om nøkkelelementer i avtaler om lagring av data som inngår i sporbarhetssystemer for tobakksvarer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/573 of 15 December 2017 on key elements of data storage contracts to be concluded as part of a traceability system for tobacco products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 15, stk. 8, i direktiv 2014/40/EU pålægges -som et element i sporbarhedssystemet for tobaksvarer som nærmere fastlagt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) .../... - den enkelte fabrikant og importør at indgå en aftale med en uafhængig tredjepartsleverandør med henblik på hosting af oplysninger vedrørende fabrikantens eller importørens tobaksvarer. Ved artikel 15, stk. 12, i direktiv 2014/40/EU tillægges Kommissionen beføjelser til at fastlægge nøgleelementerne i disse aftaler.

(2) Med henblik på at sikre et velfungerende sporbarhedssystem for tobaksvarer generelt og interoperabilitet i datalagringssystemet mere specifikt bør nøgleelementerne i aftalerne om lagring af data fastlægges, så de inkluderer specifikationer vedrørende funktionsevne, tilgængelighed og ydeevne for de tjenester, der skal leveres af leverandører af datalagringstjenester. For at sporbarhedssystemet og det datalagringssystem, der er en del heraf, s kal kunne fungere effektivt og kontinuerligt, er det nødvendigt, at leverandørerne fastsætter klare krav vedrørende dataportabilitet i situationer, hvor en fabrikant eller en importør beslutter at skifte leverandør. Af samme grund bør aftalerne inkludere k rav om anvendelse af teknologi, som er umiddelbart tilgængelig på markedet og almindeligt anvendt i sektoren, således at der garanteres en effektiv og ubrudt dataoverførsel mellem eksisterende og nye leverandører.

(3) Det bør, med henblik på at sikre den n ødvendige grad af fleksibilitet, være muligt at anmode leverandører af datalagringstjenester om, mod betaling af et gebyr, at levere supplerende tekniske tjenester i tilknytning til driften af det primære datalager, såsom udvidelse af brugergrænsefladers o perationelle funktionalitet, forudsat at de pågældende supplerende tjenester bidrager til sikre, at datalagringssystemet fungerer efter hensigten, og ikke er i strid med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) .../.... Aftalen bør derfor give mul ighed for dette.

(4) Med henblik på at sikre en til enhver tid uafhængig drift af sporbarhedssystemet bør Kommissionen kunne tilbagekalde godkendelsen af en leverandør af datalagringstjenester, som der allerede er indgået aftale med, hvis en vurdering elle r revurdering af leverandørens tekniske kapacitet eller uafhængighed giver anledning til en negativ konklusion for så vidt angår leverandørens egnethed.

(5) For at sikre en effektiv tilrettelæggelse af systemets daglige drift bør leverandører af primære da talagre samarbejde med hinanden samt med medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2017
Anvendelsesdato i EU
06.05.2018
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet