Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/608 av 16. januar 2019 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbevis og titler på spesialiteter

Commission Delegated Decision (EU) 2019/608 of 16 January 2019 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and titles of training courses

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen er en oppdatering av endringer i vedlegg V som er meldt inn fra medlemsstatene. Dette gjelder for de harmoniserte utdanningene: lege, sykepleier, tannlege, veterinær, jordmor, farmasøyt og arkitekt (arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen får ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Vedlegg V er gjennomført som vedlegg II i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits og i vedlegg II i forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen får ingen økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-spesialutvalget for utdanning har behandlet kommisjonsbeslutningen ved skriftlig prosedyre og funnet den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Anvendelsesdato i EU
05.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0608
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro