Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/779 av 19. februar 2018 om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til metallbelagte sandwichplater til bruk i bærende konstruksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011

Commission Delegated Decision (EU) 2018/779 of 19 February 2018 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of metal faced sandwich panels for structural use pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.9.2018)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) har EU-kommisjonen lagt frem forslag til delegert kommisjonsvedtak om klassifisering uten testing for brannmotstand for produktet sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner.

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).

Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel fastsette systemer for vurdering og verifikasjon av ytelsene (attestasjonssystem) til de ulike produkttypene. Kommisjonen har nå lagt frem et slikt forslag til endringer for Parlamentet og Rådet.

Fastsettelse av attestasjonssystem har betydning for grad av involvering av uavhengig tredjepartorgan til å kontrollere produktene. Avhengig av byggevarens betydning i byggverk kan det være nødvendig at et tredjepartsorgan utfører en rekke oppgaver i forbindelse med produksjonen av produktene. Systemene angir når det er nødvendig å ta kontakt med tekniske kontrollorgan og hvilke oppgaver det tekniske kontrollorganet i så fall skal utføre. Byggevarer med størst betydning for byggverkene havner i system 1+, som er det strengeste.

Kommisjonen har nå fastsatt at sandwichpaneler med metallkledning til bruk i bærende konstruksjoner skal være i system 2+ med hensyn til mekanisk motstandsevne og stabilitet. For en komplett oversikt over hvilke attestasjonssystemer som gjelder for disse produktene finnes det en oversikt i det delegerte kommisjonsvedtaket vedlegg 1.

At sandwichpaneler med metallkledning til bruk i bærende konstruksjoner plasseres i system 2+ innebærer at et teknisk kontrollorgan skal sertifisere produksjonskontrollen i fabrikk.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det delegerte kommisjonsvedtaket er hjemlet i byggevareforordningen art. 28 og art. 60 (h). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av det delegerte kommisjonsvedtaket vil medføre endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av det delegerte kommisjonsvedtaket.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

For produsenter vil nye krav til produktutformingen potensielt medføre noe økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder samt dokumentasjon og testing. Direktoratet for byggkvalitet har i forbindelse med at forslagene var på forslagsstadiet hatt en bredere prosess og mailutveksling med relevante bransjeaktører utenom selve høringen. Direktoratet har ikke mottatt kommentarer om potensielle økonomiske konsekvenser for private i forbindelse i forkant av høringen eller i forbindelse med selve høringen. Så vidt direktoratet er kjent er det kun en begrenset produksjon av disse produktene i Norge.

Kravene til attestasjonssystemer er like for hele EU/EØS-området. Konkurransebetingelsene for norsk næringsliv vil dermed være de samme som for landene i EU, og en gjennomføring av overnevnte rettsakter i norsk bygningsregelverk vil ikke føre til noen vridning av konkurransen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og derfor ikke vil bli behandlet av SU Indre marked.

Direktoratet for byggkvalitet finner rettskten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 19. februar 2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.02.2018
Anvendelsesdato i EU
18.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2018
Anvendes fra i Norge
24.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0779
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro