Veterinærkontroll og zooteknisk kontroll i samhandelen med levende dyr og produkter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/631/EF av 29. juli 2008 om endring av vedtak 2006/805/EF i forhold til visse regioner i medlemsstatene nevnt i vedlegget og forlengelse av vedtakets gyldighetstid

Commission Decision 2008/631/EC of 29 July 2008 amending Decision 2006/805/EC as regards certain Member State regions set out in the Annex and the extension of application of that Decision

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer Kommisjonsvedtak 2006/805/EF av 24. november 2006 om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak i forbindelse med bekjempelsen av klassisk svinepest i visse medlemsstater.

På bakgrunn av avkreftet mistanke om klassisk svinepest hos svin i bedrifter i Bulgaria oppheves forbudet mot forsendelse av svinekjøtt, tilberedt svinekjøtt og svinekjøttprodukter fra Bulgaria til andre medlemsstater. Risikoen for utbrudd av klassisk svinepest i landet medfører imidlertid at forbudet mot forsendelse av levende svin fra hele Bulgaria til andre medlemsstater opprettholdes.

Som følge av den epidemiologiske situasjonen i Ungarn og Slovakia utvides listen over områder som er underlagt restriksjoner og hvor det er innført tiltak for bekjempelse av dyresykdommen.

Merknader
Rettsakten er gjennomført med "forskrift 1. august 2008 nr. 872 om endring i forskrift 28. april 2006 nr. 474 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området".

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er notifisert på Form1 til ESA 6. august 2008.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.2008
Anvendelsesdato i EU
21.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.08.2008
Anvendes fra i Norge
01.08.2008