Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til organisatorisk krav og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjoner av begreper med hensyn til nevnte direktiv

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2017/565 gir utfyllende regler til en lang rekke bestemmelser i MiFID II, og er således av en noe annen karakter enn øvrige kommisjonsforordninger til MiFID II.

I forordningens kapittel I er det gitt utfyllende regler til definisjonene i MiFID II artikkel 4, særlig definisjoner knyttet til investeringstjenester og investeringsvirksomhet, finansielle instrumenter, foretak og handelsplasser. Her er det blant annet gitt utfyllende definisjoner av investeringstjenesten investeringsrådgivning, derivat (herunder varederivat) og systematisk internaliserer (SI). Videre er det gitt utfyllende definisjoner av algoritmehandel, høyfrekvent algoritmehandel og direkte elektronisk tilgang.

Kapittel II gjelder organisatoriske krav til verdipapirforetak. Her er det gitt utfyllende regler om blant annet kontrollfunksjonen (compliancefunksjonen), risikostyring og internrevisjon, behandling av kundeklager, godtgjørelsesordninger og ansattes egenhandel, samt regler om utkontraktering og om identifisering og håndtering av interessekonflikter. I forordningens kapittel III er det gitt utfyllende virksomhetskrav til verdipapirforetak. Dette gjelder regler om informasjon til kunden, investeringsrådgivning, vurdering av egnethet og hensiktsmessighet, rapportering til kunden og krav til beste utførelse av ordre og håndtering av kundeordre. Videre er det gitt regler om kundeklassifisering og regler om dokumentasjon av investeringstjenester og investeringsvirksomhet. Til slutt er det gitt regler om vekstmarked for små og mellomstore bedrifter.

Kapittel IV gjelder virksomhetskrav til handelsplasser, mens det i kapittel V er gitt regler om posisjonsrapportering i varederivater. I kapittel VI er det gitt utfyllende regler om datarapporteringstjenester, mens kapittel VII har regler om samarbeid mellom tilsynsmyndigheter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.04.2016
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0565
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro