Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/443 av 13. februar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/588 med omsyn til moglegheita for å justere snittalet på daglige transaksjonar for en aksje dersom handelsplassen med den høgaste omsetninga av aksjen ligg utanfor Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/443 of 13 February 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/588 as regards the possibility to adjust the average daily number of transactions for a share where the trading venue with the highest turnover of that share is located outside the Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2019)

Sammendrag av innhold
Med Verdipapirmarknadsirektivet (MiFID II) vart det etablert eit krav til minste kursendring ("tick size") ved handel askjar, depotbevis, ETF, sertifikat og liknande finansielle instrument på handelsplassar. Dette inneber at det vil stillast krav til minste lovlige prisendring på eit instrument. Føremålet med kravet til minste kursendring er å hindre at marknadsaktørar kan få bedre prioritet på handelsplassen ved å endre prisen ubetydelig.

Dei nærmare reglane for å rekne ut minste kursendring er bestemt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/588. Her vert det mellom anna fastsett at minste kursendring for aksjer og depotbevis skal kalibrerest ut frå kor mange transaksjonar som i snitt skjer per dag på den marknadsplassen i EØS med flest handlar i instrumentet. Denne modellen kan bli lite treffande for aksjer eller depotbevis som handlast både i og utanfor EU, men der flest handlar skjer på ein marknadsplass utanfor EU. Rettsakten innfører difor ei moglegheit for å justere antal handlar i snitt per dag for finansielle instrument som dette gjeld for.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordninga vil takast inn i EØS-avtalen og gjennomførast i norsk rett gjennom inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen reknast som EØS-relevant og er akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger av dato for ikrafttredelse.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.02.2019
Anvendelsesdato i EU
09.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0443
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro