Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/443 av 13. februar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/588 med hensyn til muligheten for å justere gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner for en aksje dersom handelsplassen med den høyeste omsetningen av aksjen ligger utenfor Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/443 of 13 February 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/588 as regards the possibility to adjust the average daily number of transactions for a share where the trading venue with the highest turnover of that share is located outside the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2021)

Samandrag av innhald

Med Verdipapirmarknadsirektivet (MiFID II) vart det etablert eit krav til minste kursendring ("tick size") ved handel askjar, depotbevis, ETF, sertifikat og liknande finansielle instrument på handelsplassar. Dette inneber at det vil stillast krav til minste lovlige prisendring på eit instrument. Føremålet med kravet til minste kursendring er å hindre at marknadsaktørar kan få bedre prioritet på handelsplassen ved å endre prisen ubetydelig. 

Dei nærmare reglane for å rekne ut minste kursendring er bestemt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/588. Her vert det mellom anna fastsett at minste kursendring for aksjer og depotbevis skal kalibrerest ut frå kor mange transaksjonar som i snitt skjer per dag på den marknadsplassen i EØS med flest handlar i instrumentet. Denne modellen kan bli lite treffande for aksjer eller depotbevis som handlast både i og utanfor EU, men der flest handlar skjer på ein marknadsplass utanfor EU. Rettsakten innfører difor ei moglegheit for å justere antal handlar i snitt per dag for finansielle instrument som dette gjeld for.

Merknadar

Rettslege konsekvensar

Forordninga vil takast inn i EØS-avtalen og gjennomførast i norsk rett gjennom inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instanser sine merknadar

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen reknast som EØS-relevant og er akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger av dato for ikrafttredelse. 

Status

Reglane er trådd i kraft i EU og innlemma i EØS-avtala. Reglane er gjennomført i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.02.2019
Anvendelsesdato i EU
09.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.03.2021
Anvendes fra i Norge
16.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0443
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro