Vannforurensningsdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/11/EF av 15. februar 2006 om forurensning fra visse farlige stoffer til vann (kodifisert versjon)

Directive 2006/11/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2012)

Sammendrag av innhold
Forslaget innebærer en strømlinjeforming og kodifisering av direktiv 76/464/EØF som har vært endret mange ganger, bl.a. gjennom innføring av vanndirektivet (2000/60/EF).

Merknader
Direktiv 76/464/EØF er gjort gjeldende som forskrift i Norge gjennom Forskrift om gjennomføring av direktivene i EØS-avtalens vedlegg XX om utslipp av farlige stoffer til vann. Kravene oppfylles gjennom SFTs arbeid med utslippstillatelser.

Forslaget forventes ikke å få konsekvenser i Norge utover at henvisningene i norsk regelverk oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært til behandling i spesialutvalget for miljø og funnet relevant og akseptabel.

Status
Forslaget er vedtatt, og publisert 4. mars 2006 i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.01.2004
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.02.2006
Gjennomføringsfrist i EU
01.05.2008
Anvendelsesdato i EU
01.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 433-440
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro