Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/46/EU av 6. desember 2012 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om forholdsregler mot utslipp av gass- og partikkelbasert forurensning fra forbrenningsmotorer til montering i ikke-veigående mobile maskiner

Commission Directive 2012/46/EU of 6 December 2012 amending Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery

Siste nytt

Sak om ukorrekt eller ufullstendig norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 14.01.2015. Saken ble lukket 08.04.2015.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2013)

Beskrivelse
Kommisjonsdirektiv 2012/46/EU av 6. desember 2012 er et endringsdirektiv til direktiv 97/68/EF om tilnærming av medlemstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser- og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner.

Sammendrag av innhold
Direktiv 2004/26/EF, som endrer direktiv 97/68/EF, innførte blant annet nye utslippskrav for motorer i Trinn III A, III B og IV. Hensikten var å minimere miljøpåvirkningen ved utslipp samt å forbedre menneskers helse som følge av bedre luftkvalitet.

Blant annet på bakgrunn av erfaringer gjort ved innføring av Euro IV- og VI-krav til tunge kjøretøy i forordning EF nr. 595/2009 og reparasjons- og vedlikeholdskrav (testkrav) i forordning EF nr. 715/2007, er det blitt oppdaget hull i regelverket som det nå er behov for å tette.

Direktiv 97/68/EF artikkel 14 gir Europakommisjonen hjemmel til å vedta endringer som er nødvendige for å tilpasse bestemmelsene i vedleggene til direktivet slik at de til enhver tid er i samsvar med den tekniske utviklingen på området. Direktiv 2012/46/EU er vedtatt med hjemmel i denne artikkelen og er ikke ment å skulle endre på grunnleggende bestemmelser i direktivet, men skal gi tilpasningsregler i forhold til den teknologiske utviklingen på området.

Direktiv 2012/46/EU innebærer blant annet følgende endringer av direktiv 97/68/EF:

- Innføring av et nytt kontrollsystem for å hindre omgåelse av emisjonskravene,

- krav om at avgasstestene skal tilpasses slik at de bedre gjenspeiler det egentlige brukermønsteret til motoren,

- trykk-, høyde- og temperaturtester skal tilpasses kravene til Euro IV-motorer,

- innføring av holdbarhetskrav for Euro VI-motorer,

- innføring av en harmonisert testprosedyre for trinn IV-motorer, utviklet av FNs Økonomiske Kommisjon for Europa,

- innføring av rapporteringskrav vedrørende CO2-utslipp lik reglene for Euro VI-motorer,

- innføring av krav til utslipp fra veivhus,

- endring av kategoriseringen av motorer fra en rangering etter maksimaleffekt, og ikke etter nettoeffekt slik det er praktisert til nå.

Endringene blir gjennomført i vedleggene til direktiv 97/68/EF.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Direktiv 97/68/EF har sin hjemmel i EU-traktaten artikkel 100 a. Endringsdirektiv 2012/46/EU har sin hjemmel i direktiv 97/68/EF artikkel 14.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 97/68/EF er gjennomført i norsk lovgiving i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner vedlegg XII og forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 25-26.

Direktiv 2012/46/EU endrer vedleggene til direktiv 97/68/EF. Vedleggene er gjennomført i norsk rett ved at forskrift om maskiner vedlegg XII henviser til at bestemmelsene i direktivet kommer til anvendelse. Arbeidstilsynet er derfor av den oppfatning at maskinforskriften i liten grad behøver å endres som følge av gjennomføring av direktivet og at det vil være tilstrekkelig å henvise til direktivet i vedlegg XII.

Administrative og økonomiske konsekvenser: Arbeidstilsynet er av den oppfatning at endringene ikke får store økonomiske og praktiske konsekvenser for Norge bl.a. fordi Norge i liten grad har maskinprodusenter og således gjennomfører ingen eller få typegodkjenning av motorer etter dette direktivet.

Det må kunne påregnes et visst opplæringsbehov for Arbeidstilsynet som følge av et mer spisset fokus i markedskontroll med slikt utstyr. Kostnadene vurderes imidlertid ikke å være særlig store.

Saken er ikke ferdigbehandlet med sikte på beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen.

Gruppering: Rettsakten anses for å falle inn under gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling. Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet har utarbeidet et faktanotat, basert på arbeidsdokumenter fra utkast til et Kommisjonsdirektiv som endrer direktiv 97/68/EF. Utkastet var på dette tidspunktet ikke Europakommisjonens offisielle forslag. Det ble i faktanotatet antatt at de foreslåtte endringene ville få minimale praktiske konsekvenser for Norge og at de ikke ville føre til økonomiske eller administrative konsekvenser, ut over det å endre gjeldende regelverk.

Arbeidstilsynet er ikke kjent med at det foreligger øvrige merknader. Arbeidstilsynet har ikke kjennskap til om Norge vært med i noen ekspertgrupper under utarbeidelsen av direktivet.

Vurdering
Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabel for implementering i EØS-avtalen.

Status
Direktivet ble vedtatt av Europakommisjonen den 6. desember 2012, med gjennomføringsfrist den 21. desember 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2012
Gjennomføringsfrist i EU
21.12.2013
Anvendelsesdato i EU
21.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.11.2014
Anvendes fra i Norge
06.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0046
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro