Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/26/EF av 21. april 2004 om endring av direktiv 97/68/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner

Directive 2004/26/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 amending Directive 97/68 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.3.2006 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektiv, norsk utgave)

1) Ved direktiv 97/68/EF blir det gjennomført to trinn med grenseverdier for utslipp fra motorer med kompresjonstenning, og Kommisjonen oppfordres til å framlegge forslag om ytterligere reduksjon i grenseverdiene for utslipp, samtidig som det tas hensyn til samtlige tilgjengelige teknikker for å kontrollere luftforurensende utslipp fra motorer med kompresjonstenning og til luftkvalitetssituasjonen.

2) I auto-oil-programmet konkluderes det med at det er behov for ytterligere tiltak for å forbedre luftkvaliteten i Fellesskapet i framtiden, særlig med hensyn til ozondannelse og utslipp av partikler.

3) Avansert teknologi for å redusere utslipp fra motorer med kompresjonstenning på veigående kjøretøyer er allerede tilgjengelig i stort omfang, og slik teknologi skal også i stor grad kunne anvendes i ikke-veigående mobile maskiner.

4) På visse punkter er det fremdeles usikkerhet når det gjelder kostnadseffektiviteten ved å bruke etterbehandlingsutstyr til å redusere utslipp av partikler og nitrogenoksider (NOx). Før 31. desember 2007 skal det foretas en teknisk gjennomgåelse, og det bør eventuelt fastsettes unntak eller utsettelse av ikrafttredelsen.

5) Det er nødvendig med en prøvingsmetode som benyttes i en overgangsperiode for å dekke de reelle driftsforholdene for denne typen maskiner. Prøvingen skal derfor i et passende omfang omfatte utslipp fra en motor som ikke er varmet opp.

6) Under tilfeldig valgte lastforhold og innenfor et definert driftsområde, skal grenseverdiene ikke overskrides med mer enn en passende prosentdel.

7) Dessuten skal bruk av håndteringsinnretninger og unormale utslippskontrollstrategier unngås.

8) Den foreslåtte pakken med grenseverdier skal i så stor grad som mulig tilpasses utviklingen i USA, slik at produsentene får tilgang til et globalt marked for sine motorer.

9) Det bør også anvendes utslippsstandarder på jernbane og innlands vannveier for å bidra til å fremme disse som miljøvennlige transportsystemer.

10) Dersom ikke-veigående mobile maskiner er i samsvar med framtidige grenseverdier før fristen, skal det være mulig å angi at så er tilfelle.

11) På grunn av den teknologien som kreves for å oppfylle grenseverdiene i trinn III B og IV for utslipp av partikler og NOx, skal drivstoffets svovelinnhold i mange medlemsstater reduseres i forhold til dagens nivåer. Det bør defineres et referansedrivstoff som gjenspeiler markedssituasjonen for drivstoff.

12) Utslippsytelsene gjennom hele levetiden til motorene er viktig. Det skal innføres krav til holdbarhet for å unngå at utslippsytelsen forringes.

13) Det er nødvendig å innføre særlige ordninger for utstyrsprodusenter for å gi dem tid til å utforme produkter og organisere produksjon av små serier.

14) Ettersom målet for dette direktiv, som er å forbedre luftkvaliteten i framtiden, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene fordi de nødvendige utslippsbegrensningene for produkter må reguleres på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

15) Direktiv 97/68/EF bør derfor endres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.04.2004
Gjennomføringsfrist i EU
11.03.2006
Anvendelsesdato i EU
11.03.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 9, 19.2.2009, p. 198-302
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.03.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.03.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.03.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0026
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro