Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/583 av 15. april 2016 om endring av forordning (EU) nr. 1332/2011 når det gjelder felles krav om bruk av luftrom og operative prosedyrer for å unngå kollisjon i luften

Commission Regulation (EU) 2016/583 of 15 April 2016 amending Regulation (EU) No 1332/2011 laying down common airspace usage requirements and operating procedures for airborne collision avoidance

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1332/2011 krever at turbindrevne fly med en startmasse over 5700 kg, eller som har tillatelse til å frakte mer enn 19 passasjerer, har installert et oppdatert anti-kollisjonssystem (ACAS II versjon 7.1). ACAS II versjon 7.1 er en softwareoppdatering av eksisterende versjon 7.0. Det er et anti-kollisjonssystem som kontinuerlig sender radiosignaler ut i luftrommet. Hvert luftfartøy har installert en transponder som fanger opp radiosignalene og sender ut et varselsignal til piloten dersom et annet luftfartøy er på kollisjonskurs. Forordningen inneholder også bestemmelser om hvordan systemet skal brukes. I tillegg kreves det at flyoperatørene utarbeider egne prosedyrer for bruk av systemet og opplæringsprogrammer som gir flybesetningen tilstrekkelig kunnskap for å bruke systemet.

Kravet til oppdatering gjelder fra 1. mars 2012 for nye luftfartøyer og fra 1. desember 2015 for øvrige luftfartøyer.

Etter at forordning (EU) nr. 1332/2011 ble vedtatt har EU vedtatt to store regelverk som på hver sin måte griper inn i de forhold forordning (EU) nr. 1332/2011 regulerer. Dette gjelder forordning (EU) nr. 965/2012 som regulerer kravene til luftfartsoperasjoner (gjennomført i norsk rett i forskrift om luftfartsoperasjoner av 7. august 2013, nr. 956), og forordning (EU) nr. 923/2012 (SERA) som regulerer hvilke lufttrafikkregler ("rules of the air") som skal gjelde, (gjennomført i norsk rett i forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer av 22. desember 2014 nr. 1903.).

Dagens forordning inneholder en henvisning til forordning (EØF) nr. 3922/91. Denne henvisningen er ikke lengre relevant da de operatører det her vises til ikke lengere er regulert av denne forordningen, men av forordning (EU) nr. 965/2012. Henvisningen er derfor fjernet.

Forordning (EU) nr. 1332/2011 inneholder i dag bestemmelser om operasjonelle prosedyrer som skal gjelde i situasjoner der antikollisjonssystemet gir indikasjoner til flymannskapet som kan resultere i en avvergende manøver. Dette er sikkerhetskritiske regler både for pilotene og flygelederne, og ikke minst for samhandlingen mellom disse faggruppene dersom en faresituasjon skulle oppstå. Av denne grunn har man besluttet at disse bestemmelsene bør føres over til forordning (EU) nr. 923/2012 (SERA).

Reglene som setter krav om at utstyret skal installeres i nærmere definerte luftfartøyer, samt tekniske krav til dette utstyret, beholdes i forordning (EU) nr. 1332/2011. Det samme gjelder kravet om at operatørene skal etablere prosedyrer som sikrer at mannskapet har tilstrekkelig opplæring i bruk av det nye utstyret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 1332/2011 er hjemlet i forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 8 nr. 1 og 5 og artikkel 9 nr. 4, som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 6. juni 2013 nr. 583 om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy. Bestemmelsene som nå tas ut av denne forordningen blir tatt inn i forordning (EU) nr. 923/2012 gjennom endringsforordning (EU) 2016/ 1185 (SERA C). Forordning (EU) No 2016/583 blir gjennomført i norsk rett ved forskrift som endrer forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reorganiseringen av regelverket vil ikke ha økonomiske eller administrativ konsekvenser hverken for flyselskapene eller Luftfartstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Det har ikke vært innhentet sakkyndige instansers kommentarer til foreliggende forslag i forkant av at rettsakten ble vedtatt i EU.

Vurdering
Endring av forordning (EU) 1332/2011 representerer i liten grad noen realitetsendring. Kravet om at turbindrevne luftfartøyer med en startmasse over 5700 kg, eller som har tillatelse til å frakte men enn 19 passasjerer skal innstallere ACAS II versjon 7.1 opprettholdes med de opprinnelige frister. Endringen innebærer i all hovedsak kun at enkelte bestemmelser flyttes til forordning (EU) 923/2012. Etter Luftfartstilsynets vurdering er dette en hensiktsmessig opprydding i regelverket. Det vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser hverken for flyselskapene eller Luftfartstilsynet.

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslag til endringsforskrift ble sendt på nasjonal høring sammen med forslag til endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2016/1185. Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen. Det kom i høringsrunden ingen kommentarer knyttet til ACAS-forskriften.

Forskrift om endring i forskrift 6. juni 2013 nr 583 om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy ble fastsatt av Luftfartstilsynet 14. desember 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2016
Anvendelsesdato i EU
25.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 548-550
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2016
Anvendes fra i Norge
02.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0583
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro