Unntaksbestemmelser for deltakelse av hingster i World Equestrian Games i Frankrike i 2014

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/440/EU av 7. juli 2014 om unntak fra vedtak 92/260/EØF og 2004/211/EF når det gjelder midlertidig tillatelse for visse hingster til å delta i World Equestrian Games i Frankrike i 2014

Commission Implementing Decision 2014/440/EU of 7 July 2014 derogating from Decisions 92/260/EEC and 2004/211/EC as regards the temporary admission of certain male registered horses participating in the World Equestrian Games in France in 2014

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 09.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir midlertidig unntak for visse bestemmelser i vedtakene 92/260/EØF og 2004/211/EF for registrerte hingster som skal delta i World Equestrian Games i Frankrike 2014. Unntakene er gitt for en begrenset tidsperiode, jf. artikkel 1, som nå er utløpt. Det er derfor ikke nødvendig å gjennomføre rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). Spesialutvalget mottar rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering
Mattilsynet anser at det ikke er relevant å gjennomføre en rettsakt som ikke lenger er gjeldende i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.07.2014
Anvendelsesdato i EU
29.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet