Typegodkjenning av slepeanordninger til motorkjøretøy

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1005/2010 av 8. november 2010 om krav til typegokjenning av slepeanordninger til motorkjørtøyer og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om vilkår for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere med tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheter, med tanke på generell sikkerhet

Commission Regulation (EU) No 1005/2010 of 8 November 2010 concerning type-approval requirements for motor vehicle towing devices and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1005/2010 omhandler krav til tilhengerkobling på kjøretøyer. Forordningen er en av mange rettsakter som skal gjennomføre forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkjenning vedrørende den generelle sikkerhet for kjøretøy. Eksisterende bestemmelser vedrørende krav til tilhengerkobling til kjøretøy fremgår av direktiv 77/389/EØF av 17. mai 1977. Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever direktiv 77/389/EØF med virkning fra 1. november 2014. Kommisjonen er innen denne dato pålagt å lage gjennomføringsforordninger for bl.a. krav til tilhengerkobling til kjøretøy. På denne bakgrunn har Kommisjonen vedtatt forordning (EU) nr. 1005/2010. Forordningen inneholder de tekniske kravene til tilhengerkobling som fremgikk av direktiv 77/389/EØF, og kommer til anvendelse i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy. Virkeområdet er begrenset til M og N biler. I bilag II er det bl.a krav til at tilhengerkoblingen skal tåle en statisk trekkkraft og en statisk trykkkraft som tilsvarer minst halvparten av bilens totalvekt.

Merknader

EF-hjemmel
Forordning (EU) nr. 1005/2010 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet for motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også punktet "Status")
I det norske regelverket er krav til tilhengerkobling til kjøretøyavgifter regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 14-4 nr. 2 Bestemmelsen lyder som følger:

Bil med slepeinnretninger som tilfredsstiller kravene i direktiv 77/389/EØF eventuelt som endret ved direktiv 96/64/EF, skal godtas.

Norsk gjennomføring
Ettersom forordningen viderefører kravene i direktiv 77/389/EØF som er implementert i norsk rett, vil ikke implementeringen av forordningen medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen krever forskriftsendring, og vil bli implementert i kjøretøyforskriften i forbindelse med implementeringen av forordning 661/2009.
Vurdering

Forordningen vurderes som relevant og akseptabel etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Norge har ikke vært representert i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 8. november 2010 og trådte i kraft i EU 29. november 2010.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.11.2010
Anvendelsesdato i EU
29.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 352-358
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1005
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro