Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/543 av 3. april 2019 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 og vedlegg I, III og IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til oppdatering av henvisningene til og innarbeiding av visse reglementer fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om typegodkjenning av motorvogner

Commission Regulation (EU) 2019/543 of 3 April 2019 amending Annex IV to Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Annexes I, III and IV to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards updating the references to and inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2019/543 endrer vedleggene til direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 661/2009.

Direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 661/2009 danner sammen en ramme for typegodkjenning av bil i Norge. Begge rettsakter viser til en rekke ECE-regulativer. Med jevne mellomrom endres ECE-regulativene, normalt med såkalte «endringsserier». Dette medfører at vedleggene til typegodkjenningsrettsaktene må oppdateres tilsvarende. Forordning (EU) 2019/543 sikrer at det blir samsvar mellom ECE-regulativer og typegodkjenningsregelverket.

Forordningen (EF) nr. 661/2009 omhandler generell sikkerhet for kjøretøy (bil). Den opphevet en rekke EU-direktiver, og erstattet disse med ECE-regulativer som er utarbeidet av UN ECE i Geneve (FN`s økonomisk kommisjon for Europa). Formålet er å oppheve tekniske handelshindringer, og sikre at alle kjøretøy har en god sikkerhet- og miljøstandard. ECE-regulativene oppdateres regelmessig og legges til grunn ved typegodkjenning av kjøretøy.

Forordning (EU) 2019/543 tar konkret inn nye endringsserier til eksisterende ECE- regulativer nr.10, 16, 34, 39, 44, 48, 58, 67, 79, 94, 100, 107, 117, 119, 123, 125 og 128.

Forordning (EU) 2019/543 tar også inn nye ECE-regulativer og gjør disse obligatoriske som del av typegodkjenningen for bil. Dette gjelder ECE-regulativ nr. 140 (stabilitetskontrollsystemer) og nr. 141 (dekktrykksovervåkningssystemer). Kravene i disse regulativene vil gjelde nye typer kjøretøy i gruppe M1 med totalvekt som ikke overstiger 3500 kg og kan brukes frivillig på kjøretøy klasse N1 som ikke har tvillingmonterte hjul fra datoen for ikrafttredelsen av forordning 2019/543.

Av øvrige endringer nevnes:

– et nytt punkt om akustiske kjøretøysvarslingssystemer (AVAS) er tilføyd, hvor enten forordning (EU) nr. 540/2014 eller ECE-regulativ nr. 138 kan legges til grunn i forbindelse med typegodkjenning

– de krav som skal legges til grunn for en universal internasjonal typegodkjenning av et kjøretøy foretatt med henvisning til ECE-regulativ 0 fremgår av vedlegg IV til hhv 2007/46/EF og 661/2009

– tabellen med alternative krav i forbindelse med EU-typegodkjenning av kjøretøyer (hvor det er henvist til ECE-reg.nr. 139 om bremseassistentsystemer) er ajourført

Merknader

Gjeldende rett
Både direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 661/2009 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Rettslige konsekvenser
Forordning 2019/543 vil bli implementert i nevnte forskrift, på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning utover det som må gjøres for å implementere den i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går etter EFTAs hurtigprosedyre, og forelegges derfor ikke noe Spesialutvalg til klarering.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel, og bringer EUs regelverk på linje med vedtatte endringer gjort i FN-systemet (UNECE).
Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i internasjonale arbeidsgrupper der forordningen har blitt utarbeidet.

Status
Forordningen ble publisert i EU-tidende den 29. mars 2019 og trådte i kraft i EU den 18. april 2019.

Forordningen var på nasjonal høring i juni 2019.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte den 27/9-19, beslutning nr. 218/2019. Endringsforskrift ble vedtatt 01.10.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2019
Anvendelsesdato i EU
24.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2019
Anvendes fra i Norge
01.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0543
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro