Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 171/2013 av 26. februar 2013 som endrer vedlegg I og IX og erstatter vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF som fastsetter et rammeverk for godkjenning av motorkjøretøyer, deres tilhengere, og av systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet for slike motorvogner (rammedirektivet), og som endrer vedlegg I og XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 som gjennomfører og endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn på utslipp fra lette personbiler og varebiler (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til informasjon for vedlikehold og reparasjon og kjøretøyer

Commission Regulation (EU) No 171/2013 of 26 February 2013 amending Annexes I and IX, replacing Annex VIII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive), and amending Annexes I and XII to Commission Regulation (EC) No 692/2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

Siste nytt

Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 171/2013 inneholder endringer i de administrative bestemmelsene rundt avgassgodkjenning av kjøretøy i forbindelse med innføringen av såkalte økoinnovasjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra nye kjøretøy. Forordningen ble umiddelbart etter vedtakelsen erstattet av kommisjonsforordning 195/2013, og vil derfor aldri tre i kraft. I henhold til avklaring med EFTA-sekretariatet bør den likevel innlemmes og deretter slettes. Forordning 195/2013 har samme innhold som 171/2013, men utsetter ikrafttredelsesdatoen for bestemmelsene med noen måneder for å gi landene tilstrekkelig tid til å tilpasse seg.

Det vises derfor til EØS-notat for forordning (EU) nr. 195/2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2013
Anvendelsesdato i EU
15.03.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet