Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/830 av 9. mars 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 med hensyn til tilpasning av kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/830 of 9 March 2018 amending Annex I to Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council and Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014 as regards the adaptation of the vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.20198)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2018/830 omhandler typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer, og inneholder visse endringsbestemmelser til forordningene (EU) nr. 167/2013 og (EU) nr. 1322/2014. Virkeområdet i rammeforordning 167/2013 vedlegg I utvides til å omfatte kjøretøyklassene Ca og Cb (beltetraktor med hastighet over og under 40 km/t). Tilsvarende utvides virkeområdet for forordning 1322/2014 (endring av artikkel 12).

Forordning 2018/830 medfører videre følgende endringer i forordning 1322/2014 med vedlegg:

Det blir krav til at nummeringen i OECD`s krav og EU`s krav til traktorer skal være sammenfallende. Det foreslås videre at det innføres ergonomiske krav som skal gjøre bruk av styrtvern enklere for fører av smalsporede traktorer. I endret artikkel 35 går det frem at inntil 26. juni 2018 kan det utstedes typegodkjenninger i henhold til forskriftene som gjaldt pr. 25. juni 2018. Etter 31. desember 2018 skal det ikke kunne registreres eller tas i bruk traktorer som er godkjent i henhold til forskrifter som gjaldt før 25. juni 2018.

I vedlegg I til forordning 1322/2014 er det tilføyd at datoer for ikrafttreden som fremgår av ECE-regulativene skal anvendes, dersom det ikke er gitt alternative datoer i denne forordningen.

Vedlegg VI i forordning 1322/2014 er endret slik at de tekniske kravene til traktor blir i overenstemmelse med OECD`s krav til traktorer. Fabrikanten kan bruke supplementer og endringsserier til gjeldene ECE-regulativer, selv om disse ikke er offentliggjort i EU-tidene

Vedlegg XXII til forordning 1322/2014 er endret slik at instruksjonsboken skal inneholde opplysninger om tillatt støynivå på traktor. I vedlegg XXVII er det foreslått branntekniske krav til forbrenningshastigheten på innvendig materiale (som ikke skal overstige 150 mm/min, testet i henhold til ISO 3785:1989 eller FMVSS302).

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) nr. 2018/830 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning på området:
Rettsaktene som blir endret av denne forordningen er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Norsk gjennomføring:
Forordningen vil bli tatt inn i traktorforskriften § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Implementeringen av forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; traktorforskriften.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går etter hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandet i noe Spesialutvalg.

Vurdering
Forordningen vurderes relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært tilstede på møte i EU's traktorgruppen, hvor forordningen har vært diskutert.

Status
Forordningen ble vedtatt 9. mars 2018, ble publisert i EU-tidende den 6. juni 2018 og kom til anvendelse i medlemslandene den 26. juni 2018.

Rettsakten var på nasjonal høring i juli 2018.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 8. mai 2019, beslutning nr. 111/2019. Forordningen ble tatt inn i traktorforskriften samme dag, og Form 1 ble sendt ESA den 9. mai 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.03.2018
Anvendelsesdato i EU
26.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.05.2019
Anvendes fra i Norge
08.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0830
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro