Tungmetaller i mat

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 629/2008 av 2. juli 2008 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 som fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat

Commission Regulation (EC) No 629/2008 of 2 July 2008 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 som inneholder grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat. Forordning (EF) nr. 629 både endrer eksisterende samt gir nye grenseverdier for tungmetallene bly, kadmium og kvikksøv i noen typer matvarer.

Nye bakgrunnsdata har vist at det er nødvendig å heve grenseverdiene for kvikksølv og kadmium i noen få typer fisk. Verdiene for sopp er også endret. Sjampinjong, østerssopp og shiitake får egne grenseverdier for bly og kadmium, mens det er satt en generell, høyere verdi for kadmium i all annen sopp. Det er tatt hensyn til at ulike sopparter akkumulerer bly og kadmium forskjellig, og i stedet for å ha grenseverdier kun for dyrket sopp, er tilnærmingen nå å skille mellom arter. Videre er det gjennom RASFF-systemet de siste årene rapportert om uakseptable nivåer av tungmetaller i ulike typer kosttilskudd. Kosttilskudd har vist seg å kunne bidra betydelig til menneskelig eksponering for kvikksølv, bly og kadmium, og det er derfor vurdert som nødvendig å etablere grenseverdier også for denne typen produkter. Regelverket tar hensyn til at algeprodukter kan akkumulere kadmium i særlig grad. Produkter som består helt eller i hovedsak av tang og tare (seaweed) har derfor en høyere grenseverdi for kadmium enn andre kosttilskudd.

For å gi medlemslandene og industrien tid til å tilpasse seg de nye reglene, trer bestemmelsene for kosttilskudd først i kraft 1. juli 2009.

Rettsakten endrer også noen referanser til kommisjonsanbefalinger om kartlegging og overvåking av ulike stoffer i mat. Anbefaling 2005/108/EF om polysykliske aromatiske hydrokarboner er ferdig og tas ut, mens nye anbefalinger vedr. furan (2007/196/EF) og akrylamid (2007/331/EF) skal gjennomføres over en treårsperiode fra 2007 og tas inn.

Merknader
Rettsakten krever endring i "forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler". Rettsakten medfører i utgangspunktet ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for myndighetene. Tungmetallene er allerede del av eksisterende overvåkingsprogram for fisk og sjømat. Det kan evt. bli aktuelt med noe økt stikkprøvekontroll for kosttilskudd siden dette er produkter som ikke har hatt grenseverdier for tungmetaller tidligere. Det vil i første rekke være kosttilskuddbransjen selv som må - i den grad de ikke har gjort det fra før - legge inn dokumentasjonskrav for innhold av tungmetaller som del av deres internkontroll.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler , der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten er sendt på høring.

Vurdering
Rettsakten endrer bestemmelser som i utgangspunktet vil ha liten betydning for Norge. Blant de tre fiskeartene som får høyere grenseverdier for kadmium er makrell av størst interesse. Overvåkingsdata fra de siste årene viser ingen overskridelser av kadmium i makrell, heller ikke i forhold til gammel grenseverdi. Heving av grenseverdiene anses ikke å være av helsemessig betydning, for kvikksølv gjelder endringen en art (pink cusk eel) som først og fremst omsettes i Spania. Norske data for villsopp viser nivåer i henhold til den nye, generelle grenseverdien på 1,0 mg/kg for kadmium. Den lavere verdien på 0,2 mg/kg for sjampinjong, østerssopp og shiitake berører ikke norske produkter i særlig grad. Det er uansett positivt at det er satt strengere krav til de typene av sopp som har størst omsetning i dagligvarehandelen. Norge anser det også som postivt at det fastsettes grenseverdier for tungmetaller i kosttilskudd, dette vil bidra til å fjerne produkter med høye nivåer fra markedet og at bransjen må ha fokus på denne typen forurensninger i sine produkter. Rettsakten er en endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Det er derfor usikkert når denne endringsforordningen kan tas inn i norsk lovverk.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.07.2008
Anvendelsesdato i EU
01.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 721-724
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.12.2009
Anvendes fra i Norge
07.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0629
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro