Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn

Tittel

Rådsdirektiv 79/7/EØF av 19. desember 1978 om gradvis gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner i trygdespørsmål

Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.9.2021 med pressemelding

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets innledning, norsk utgave)

Artikkel 1 nr. 2 i rådsdirektiv 76/207/EØF av 9. februar 1976 om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder adgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse, samt arbeidsvilkår(4) fastsetter at Rådet, etter forslag fra Kommisjonen, skal vedta bestemmelser som definerer prinsippets innhold, rekkevidde og praktiske anvendelse, med sikte på å sikre en gradvis gjennomføring av prinsippet om likebehandling i trygdespørsmål. Traktaten gir ikke den nødvendige myndighet til dette.

Prinsippet om likebehandling i trygdespørsmål bør i første rekke gjennomføres i form av lovfestede ordninger som gir beskyttelse ved sykdom, uførhet, alder, yrkesskader, yrkessykdommer og arbeidsløshet, og i form av sosialhjelp i den grad den er ment å supplere eller erstatte ovennevnte ordninger.

Gjennomføringen av prinsippet om likebehandling i trygdespørsmål berører ikke bestemmelser om vern av kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Medlemsstatene kan i denne sammenheng vedta særskilte bestemmelser til fordel for kvinner for å fjerne faktiske ulikheter.

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens faktaark, engelsk utgave)

The Directive applies to the working population including workers whose activity is interrupted (by illness, accident or unemployment), persons seeking employment, retired and invalided workers.

It applies to the following areas:

• statutory schemes which provide protection against sickness, invalidity, accidents at work and occupational diseases, unemployment and risks related to old age;
• social assistance.

However, it does not apply to provisions concerning survivors' benefits and family benefits.

The principle of equal treatment means that there should be no discrimination on grounds of sex, in particular as regards:

• the scope of the schemes and the conditions of access thereto;
• the obligation to contribute and the calculation of contributions;
• the calculation of benefits and the conditions governing the duration and retention of entitlement to benefit.

The principle of equal treatment is without prejudice to the provisions relating to the protection of women on grounds of maternity.

Any laws, regulations and administrative provisions contrary to the principle of equal treatment are abolished.

Any persons who are the victims of failure to apply the principle of equal treatment must be able to pursue their claims by judicial process.

The Member States may exclude from the scope of the Directive:

• the determination of pensionable age (old-age and retirement pensions);
• advantages granted to persons who have brought up children (old-age insurance, acquisition of benefit entitlements following periods of interruption of employment);
• the granting of old-age or invalidity benefit entitlement by virtue of the derived entitlements of a spouse;
• the granting of increases of long-term invalidity, old-age, accidents at work and occupational disease benefits for a dependent spouse;
• the consequences of the exercise, before the adoption of the Directive, of a right of option not to acquire rights or incur obligations under a statutory scheme.

The Member States periodically examine whether it is justified to maintain the exclusions in the light of social developments.

The Member States pass on to the Commission, within the period specified, all the information it requires to enable it to draw up a report on the application of the Directive and to propose any other measures which are required to implement the principle of equal treatment.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.06.1978
Anvendes fra i Norge
15.03.1979