Transport av kjæledyr og samhandel med bier og humler

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/270/EU av 6. mai 2010 om endring av del 1 og 2 i vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF som angår standard helsesertifikat for dyr fra virksomheter og for bier og humler

Commission Decision 2010/270/EU of 6 May 2010 amending Parts 1 and 2 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificates for animals from holdings and for bees and bumble bees

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer helsesertifikatet for privat innførsel ("ikke-kommersiell transport") av hund, katt og ilder hvor det totale antallet innførte dyr overstiger 5. Ved ikke-kommersiell transport innen EØS-området av mer enn 5 dyr skal vilkårene i direktiv 92/65/EØF leggestil grunn for krav og kontroller. Ved innførsel av mindre enn 5 dyr per innførsel, gjelder bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2003/998. Maksimumsgrensen for tillatt antall dyr per innførsel på 5 dyr, som tidligere bare gjaldt privat innførsel fra godkjente tredjestater listet i vedlegg II, del C, skal nå også gjelde ved privat innførsel fra annen medlemsstat og innførsel fra de europeiske statene som er listet i vedlegg II, del B, seksjon 2 (Andorra, Sveits, Island, Lichtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten). Fra nå av vil det maksimum kunne innføres til sammen 5 dyr (hund, katt og ilder) per privat innførsel hvis innførselen (transporten) skal kontrolleres etter kjæledyrforordningen. Hvis det er mer enn 5 dyr, skal den private innføselen kontrolleres etter vilkårene for kommersiell innførsel.

Endringene i helsesertifikatet vil sikre enhetlige vilkår i hele EØS-området ved privat innførsel av mer enn 5 kjæledyr (hund, katt og ilder) per innførsel.

Rettsakten endrer også helsesertifikatet for samhandel med levende bier og humler når det gjelder krav til at området forsendelsen kommer fra skal være fritt for lukket yngelråte (American foulbrood). Unntaket gjelder kun for humler og kun i de tilfeller hvor humlene er avlet i miljøsikre anlegg som er godkjent og under oppsyn av kompetent myndighet.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Endringene antaes ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller andre rettsakten berører.

Det har tidligere forekommet mye ulovlig handel, særlig med hunder, under dekke av at det har vært privat innførsel.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2010
Anvendelsesdato i EU
01.06.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 363-369
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
08.08.2011
Høringsfrist
19.09.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2011
Anvendes fra i Norge
13.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0270
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro