Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 555/2013 av 14. juni 2013 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 om transitt av visse animalske biprodukter fra Bosnia-Hercegovina

Commission Regulation (EU) No 555/2013 of 14 June 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the transit of certain animal by-products from Bosnia and Herzegovina

Siste nytt

Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 142/2011, som gjennomfører forordning (EF) nr. 1069/2009 om animalske biprodukter som ikke er beregnet til konsum. Vedtak 2009/821/EF, vedlegg 1, inneholder en liste over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU. Animalske biprodukter eller avledede produkter, som skal eksporteres skal passere en grensekontrollstasjon. Eksport fra Bosnia og Herzegovina til tredjestater foregår mest rasjonelt, over kroatiske havner, da de ikke har egen kystlinje. At Kroatia er blitt EU-medlem endrer dagens situasjon. Animalske biprodukter som eksporteres fra Bosnia og Herzegovina er å betrakte som transittvarer i Kroatia (EU), og det er mest hensiktsmessig at de kontrollers ved grensekontrollstasjonene Nova Sela og/eller Ploce i Kroatia. Det vil bl.a. kreves at forsendelsen skal være forseglet med et segl med løpenummer, følgedokumentene skal være stemplet "Only for transit to third countries via the EU" av myndighetene i Kroatia som har ansvar for grensekontrollstasjonen, og at lossing og lagring der ikke er tillatt. Videre skal myndighetene i Kroatia kontrollere at det er samsvar mellom antall kolli og kvantum produkt som kom inn som det som eksporteres.

I forordning (EU) nr. 142/2011, i en ny artikkel 29 a, er detaljene som er nevnt ovenfor tatt inn. Rettsakten er vedtatt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og og dyrehelse, og hverken Europaparlamentet eller Rådet hadde motforestillinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten får ingen rettslige konsekvenser for Norge, da den bare gjelder for Kroatia, Bosnia og Herzegovina og andre tredjestater. Norge anses ikke som tredjestat. Når den norske biproduktforskriften er fastsatt, må den nye artikkel 29 a Spesielle krav ved transitt av animalske biprodukter gjennom Kroatia fra Bosnia og Herzegovina og til tredjestater, implementeres på vanlig måte.

Økonomiske og adminstrative konsekvenser
Rettsakten vil hverken få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet eller norsk virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vil medføre en tilføyelse i norsk regelverk for animalske biprodukter, da en endring som bare angår Kroatia, Bosnia og Herzegovina må implementeres. Den får imidlertid ingen praktiske konsekvenser.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel (Forutsetter Kroatias medlemskap i EØS).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av basisforordning (EF) nr. 1069/2009 (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.09.2016
Anvendes fra i Norge
14.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0555
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro