Transitt av kveg fra Kalingrad via Litauen til andre deler av Russland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1160/2012 av 7. desember 2012 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 med hensyn til standard helsesertifikat for storfe i transitt fra Kaliningrad til andre deler av Russland via Litauen

Commission Implementing Regulation (EU) No 1160/2012 of 7 December 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the model veterinary certificate for domestic bovine animals intended for transit from the region of Kaliningrad to other regions of Russia via the territory of Lithuania

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet for å endre helsesertifikatet som skal benyttes for visse levende storfe (avls- og produksjonsdyr) som sendes i transitt fra Kaliningrad gjennom Litauen, og videre til andre deler av Russland. Endringen og sertifikatet gjelder kun for storfe, eller dets avkom, som opprinnelig kommer fra EU. Generelt gjelder blant annet et krav om at storfe som skal sendes i slik transitt skal ha oppholdt seg i Kaliningrad siden fødsel eller i minst seks måneder før transporten. Storfe som opprinnelig er importert fra EU, kan nå imidlertid sendes i transitt via Litauen og til Russland selv om de ikke har oppholdt seg i Kaliningrad i minimum den angitte tidsperioden. Det forutsettes imidlertid fortsatt at dyrene:

• stammer fra besetninger i EU, og kun har vært i besetninger utelukkende med dyr fra EU i Kaliningrad, eller
• er født i besetninger i Kaliningrad der kun dyr fra EU holdes, og ikke har hatt kontakt med andre klauvdyr de siste 30 dager før transport, eller
• stammer fra besetninger i Kaliningrad der kun dyr fra EU holdes, og ikke har hatt kontakt med andre klauvdyr de siste 30 dager før transport.

Bakgrunnen for endringen er at dyrehelsesituasjonen i EU nå oppfattes som så vidt god at en slik ordning anses som dyrehelsemessig forsvarlig og derfor bør tillates.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske eller administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 3. januar 2013 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2012
Anvendelsesdato i EU
28.12.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2013
Anvendes fra i Norge
03.01.2013