Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/527 av 4. april 2016 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 'telematikkprogrammer for persontransport' i det transeuropeiske jernbanesystem

Commission Regulation (EU) 2016/527 of 4 April 2016 amending Regulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2016/527 av 4. april 2016 endrer forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for persontransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TSI - TAP). Forordning (EU) nr. 454/2011, med senere endringer, er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. oktober 2012 nr. 954 om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften).

TSI - TAP inneholder bestemmelser om tekniske spesifikasjoner for telematikkapplikasjoner for billettsalg og informasjon ifm jernbanepassasjertransport i Europa. Formålet er å styrke konkurranseevnen til jernbanen gjennom å etablere klare regler for aktørene vedrørende utvikling av system for datautveksling og på sikt utrullingen av system for datautveksling. I den opprinnelige rettsakten (454/2011) fremgår det at vedlegg III til til forordning, som omhandler liste over tekniske dokumenter, må oppdateres og ajourføres ved behov.

Vedlegg III i rettsakten her er på denne bakgrunn oppdatert og erstatter gjeldende vedlegg III til i forordning nr. 454/2011.

Det er kun referansehenvisninger i listen over tekniske dokumenter som rettsakten viser til som er endret, og ikke materielle krav om f.eks. fremlegg av ytterligere tekniske dokumentasjon el. lign. Til orientering vises det til innholdet i vedlegg III nedenfor.

• B1 Utveksling av data for billettsalg uten reservasjon.
• B2 Utveksling av data for billettsalg med reservasjon.
• B3 Utveksling av data for billettsalg spesielt tilpasset behov.
• B4 Implementasjonsveiledning for bruk av standard formatet EDIFACT ved utveksling av tidtabeller.
• B5 Utveksling av data om plassreservasjon med reisedokumenter.
• B6 Utveksling av data om plassreservasjon med reisedokumenter ved bruk av RCT2 standard.
• B7 Billettformat i XSD (XML) filformat
• B8 Standard numerisk kodestruktur (dokument inneholder minimalt med info)
• B9 Lokasjonskoder.
• B10 Innhold tilgjengelig kun som bilder av dialogflyt i.f.t. XML
• B30 Katalog med XML meldinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen har gjort det nødvendig å endre forskrift av 1. oktober 2012 nr. 954 om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften). Forskriftensendringen er fastsatt av Statens jernbanetilsyn 24. september 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringsforordningen gjelder kun en oppdatering av henvisninger i listen over tekniske dokumenter i tilknytning til TSIen, og inneholder ikke noen materielle endringer. Gjennomføringen av endringsforordningen vil ikke ha økonomisk eller administrativ betydning for jernbanevirksomheter eller myndigheter i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet etter fast-track-prosedyren.

Statens jernbanetilsyn har forelagt rettsakten for Jernbaneverket som er kontaktpunkt for forordningen i Norge, jf. forskrift som gjennomfører forordning om telematikkapplikasjoner § 2. Jernbaneverket uttalte at endringene, som kun omfatter en oppdatering av liste over tekniske dokumenter, ikke antas å få administrative eller økonomiske konsekvenser for aktørene på jernbanen. Jernbaneverket har også kontaktet Trafikverket i Sverige som kunne bekrefte at endringene heller ikke der anses å få konsekvenser av administrativ eller økonomisk karakter.

Vurdering
Rettsakten ble ansett å være EØS-relevant og akseptabel, og er innlemmet i EØS-avtalen 23. september 2016. Det var ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 2016/527 av 4. april 2016 trådte kraft i EU den 24. april 2016. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 23. september 2016. Forskriften er gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn 28. september 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.04.2016
Anvendelsesdato i EU
25.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 313-314
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2016
Anvendes fra i Norge
28.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0527
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro