Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsetningsstoffer med spesielle rapporteringskrav

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/787 av 18. mai 2016 som fastsetter listen med prioriterte tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk med utvidede rapporteringsplikter

Commission Implementing Decision (EU) 2016/787 of 18 May 2016 laying down a priority list of additives contained in cigarettes and roll-your-own tobacco subject to enhanced reporting obligations

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2016)

Sammendrag av innhold
Direktivets art. 6 inneholder utvidede rapporteringsforpliktelser for visse tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk. Listen med hvilke tilsetningsstoffer som er omfattet av bestemmelsen følger av kommisjonsbeslutning 2016/787/EU. Produsenter og importører skal i henhold til pålegges å utføre omfattende undersøkelser knyttet til de ulike tilsetningsstoffene. Undersøkelsene skal se på om produktet har en toksisk eller avhengighetsskapende virkning, gir en kjennetegnende aroma, letter inhaleringen eller nikotinopptaket eller medfører dannelse av kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre behov for forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil medføre noen økonomiske og administrative konsekvenser for Helsedirektoratet som vil få ansvaret for å følge opp rapporteringsforpliktelsene knyttet til produkter med tilsetningsstoffene som fremgår av listen i 2016/787/EU.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2016
Anvendelsesdato i EU
09.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet