Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2186 av 25. november 2015 som etablerer et felles format for innrapportering og tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2186 of 25 November 2015 establishing a format for the submission and making available of information on tobacco products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/40/EU om tobakksprodukter fastsetter nye krav til rapportering om ingredienser og utslipp samt salgsvolum. Disse kravene følger av direktivets art. 5. Vedtak 2015/2186/EU fastsetter et felles format for denne innrapporteringen, dvs. hvilke opplysninger som skal inngis, og tilgjengeliggjøringen av denne informasjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vedtaket medfører behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet åpner for at det kan tas gebyrer for arbeid knyttet til rapporteringspliktene.

Vurdering
Rettakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for helse.

Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse av moderdirektivet 2014/40/EU i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2015
Anvendelsesdato i EU
17.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet