Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/786 av 18. mai 2016 om prosedyren for etablering og drift av et uavhengig rådgivende panel som bistår medlemslandene og Kommisjonen i beslutningen om et tobakksprodukt har karakteristisk smak

Commission Implementing Decision (EU) 2016/786 of 18 May 2016 laying down the procedure for the establishment and operation of an independent advisory panel assisting Member States and the Commission in determining whether tobacco products have a characterising flavour

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2020)

Sammendrag av innhold
Medlemslandene skal i henhold til tobakksdirektiv 2014/40/EU artikkel 7 nr. 1 forby sigaretter og rulletobakk med karakteristisk smak. Det vil si produkter med en klart merkbar lukt eller smak av annet enn tobakk, for eksempel frukt, mentol og vanilje. Tilsetningsstoffer som er av avgjørende betydning for fremstillingsprosessen, f.eks. sukker som erstatning for sukker som forsvinner under bearbeidingsprosessen, skal ikke forbys, med mindre disse stoffene resulterer i et produkt med en kjennetegnende aroma eller øker varens avhengighetsskapende egenskaper, toksisitet eller CMR-egenskaper.

Reglene for å fastsette om et produkt har karakteristisk smak er relativt kompliserte. Kompetansen til å avgjøre spørsmålet ligger i utgangspunktet hos medlemslandene, men også EU-kommisjonen kan på anmodning fra et medlemsland eller på eget initiativ avgjøre om en tobakksvare er omfattet av forbudet. Slike vedtak gjøres i gjennomføringsrettsakter fattet av EU-kommisjonen som vil gjelde for hele EØS-området. Et uavhengig rådgivende panel på EU-nivå er etablert og alle medlemsland og EU-kommisjonen kan konsultere dette panelet før et forbud vedtas, jf. tobakksdirektivet artikkel 7 nr. 4. Kommisjonsbeslutning 2016/786/EU inneholder reglene for etablering og drift av dette panelet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det vil være behov for forskriftsendringer som følge av rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel for Norge.

Status
Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2016
Anvendelsesdato i EU
09.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet