Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU av 7. mars 2012 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om fremstilling, presentasjon og salg av tobakksprodukter

Commission Directive 2012/9/EU of 7 March 2012 amending Annex I to Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer vedlegg I i Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/37/EC, det såkalte tobakksproduktdirektivet. Tobakksproduktdirektivet er implementert gjennom endringer i tobakksskadeloven og forskrift av 6. feb 2003 om innhold i og merking av tobakksvarer nr. 141. Direktivet fastsetter 14 nye helseadvarlser for tobakkspakninger. Gjeldende helseadvarsler har vært virksomme siden 2003, og forskning tilsier at effekten av slike advarsler avtar over tid. Ny forskning om tobakk og helseskader tilsier også at det er behov for ny informasjon om dette til tobakksbrukere. Dette gjelder sammenhengen mellom røyking og kreft i munn og svelg, øyesykdommer og tannkjøttsykdommer. Forskning tilsier også at foreldres røyking øker risikoen for at deres barn vil begynne å røyke. Det vises i direktivet også til retningslinjene under WHOs tobakkskonvensjon som tilsier at helseadvarsler skal endres og oppdateres med jevne mellomrom.

Merknader
• Helseadvarsler på tobakkspakninger er regulert i tobakksskadeloven og forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer. Direktivet vil kreve endringer i nevnte forskrift.
• Direktivet vil få konsekvenser for tobakksprodusenter. Det er per idag ingen tobakksproduksjon i Norge. Det vil ikke få økonomiske konsekvenser for andre parter.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel for Norge.

Status
Vedtatt av kommisjonen 7. mars 2012. Er til vurdering i EØS-landene.

Posisjonsnotatet skal behandles i SU helse 13. juni 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2012
Gjennomføringsfrist i EU
28.03.2014
Anvendelsesdato i EU
28.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 488-489
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.03.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro