Tjenestedirektivet: endringsbestemmelser om elektroniske signaturer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/148/EU av 17. mars 2014 som gjennomfører endringer til beslutning 2011/130/EU om minimumskrav til behandling av dokumenter som er elektronisk signert av kompetente autoriteter under europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked

Commission Implementing Decision 2014/148/EU of 17 March 2014 amending Decision 2011/130/EU establishing minimum requirements for the cross-border processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.08.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen endrer beslutning 2011/130/EU, som i forbindelse med tjenestedirektivet (direktiv 2006/123/EC) etablerer minimumskrav for behandling av dokumenter som er elektronisk signert av ansvarlige myndighter i andre land i EØS-området. Dersom et dokument er signert av en kompetent autoritet med bruk av kvalifisert sertifikat og i henhold til et signaturformat spesifisert av kommisjonsbeslutningen, er mottakerlandet forpliktet til å kunne behandle det signerte dokumentet.

I den opprinnelige beslutningen fra 2011 var formater som skulle støttes, spesifisert i detalj i Annex til selve beslutningen. Formatene var spesifisert til basis signaturformater (BES og EPES) i henhold til standardene XAdES, CAdES og PAdES (XML/CMS/PDF Advanced Electronic Signatures).

EU-kommisjonens standardiseringsmandat M460 gir de europeiske standardiseringsorganisasjonene ETSI og CEN i oppdrag å revidere europeiske standarder innen e-signaturområdet. Ett av punktene i mandatet, fulgt opp av bevilgning av midler over ETSI grant 2010-11, var å utarbeide standardprofiler for signaturer for å understøtte minimumskrav gitt av tjenestedirektivet. Disse profilene er nå publisert som ETSI TS 103 171 (XAdES Baseline Profile), ETSI TS 103 172 (PAdES Baseline Profile), ETSI TS 103 173 (CAdES Baseline Profile) og ETSI TS 103 174 (ASiC Baseline Profile).

Den angjeldende endringsbeslutningen endrer vedlegget til beslutning 2011/130/EU til å referere ETSI standardprofiler i stedet for de detaljerte profilene i den opprinnelige beslutningen. Siden disse profilene faktisk er utarbeidet av ETSI primært for dette spesifikke formålet, er endringen naturlig.

Endringsbeslutningen innebærer også to utvidelser. Der den opprinnelige beslutningen pekte på bare basisformater (BES og EPES), åpner endringsbeslutningen for bruk av langtidsformater (T, LT, LTA) som spesifisert av standardprofilene. Endringsbeslutningen åpner også for bruk av ASiC (Associated Signature Container) på basisnivå (B-level) som spesifisert av standardprofilen for ASiC.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Altinn fungerer som det norske kontaktpunktet i henhold til tjenestedirektivet. Beslutning 2011/130/EU og angjeldende endringsbeslutning 2014/148/EU innebærer at kontaktpunktet må tilrettelegges for å motta og behandle elektronisk signerte dokumenter i henhold til minimumskravene. Beslutningen og endringsbeslutningen fører ikke til noen forpliktelser for andre aktører enn kontaktpunktet i Altinn.

Rettslige konsekvenser
Da rettsakten retter seg mot staten, vil det ikke være nødvendig å ta den inn i lov eller forskrift.

Rekommandasjonen er vurdert til å omfattes av gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Beslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2014/148/EU ble vedtatt av Europakommisjonen 17.03.2014. Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.03.2014
Anvendelsesdato i EU
01.12.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
13.12.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0148
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro