Tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/10/EF av 21. februar 2007 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF når det gjelder de tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer punkt 7 i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF. Direktivet gir generelle bestemmelser om tiltak ved visse dyresykdommer; av vedlegg II fremgår det hvilke tiltak som skal gjelde dersom utbrudd av smittsomt blæreutslett (SVD) blir påvist.

Direktiv 92/119/EØF inneholder henvisninger til direktiv 72/461/EØF og direktiv 80/215/EØF; begge disse direktivene ble imidlertid opphevet den 1. januar 2006 (ved direktiv 2004/41/EF). Henvisningene til de to opphevede direktivene erstattes derfor av en henvisning til vedlegg II og III i direktiv 2002/99/EF. Sistnevnte direktiv inneholder generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding og omsetning, samt betingelser for import fra tredjeland, av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum.

Rettsakten innfører en særskilt ordning for merking av kjøtt og dets etterfølgende bruk/forsendelse i de tilfelle hvor dyrehelsesituasjonen, sett i lys av SVD, tillater det. Direktivet gir spesifikt medlemsstatene mulighet til å bruke et annet stempel for kjøtt som kommer fra et område hvor det er pålagt restriksjoner i forhold til SVD, enn det som opprinnelig er fastsatt i direktiv 2002/99/EF. Dersom medlemsstaten velger å bruke det alternative stempelet, skal Kommisjonen underrettes om det.

Direktivet åpner også for at svin, etter begrunnet søknad fra eieren, kan tillates flyttet fra et sted i risikosonen til et annet sted innenfor den samme risikosonen dersom det skulle oppstå problemer med å oppstalle/holde dyrene. I slike tilfeller skal offentlig veterinær, på forhånd, ha bekreftet de faktiske forhold.

Medlemsstatene skal ha innført bestemmelsene i denne rettsakten senest 1. januar 2008.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer. Forslaget vil bli sendt på høring.
Mattilsynet vurderer at rettsakten ikke medfører vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndig instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
21.02.2007
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 78-79
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2008
Anvendes fra i Norge
10.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro