Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/426/EU av 5. august 2013 om tiltak for å hindre spredning til EU av afrikansk svinepest fra visse tredjestater eller deler av tredjestater, hvor det er bekreftet at sykdommen forekommer, og om oppheving av beslutning 2011/78/EU

Commission Implementing Decision 2013/426/EU of 5 August 2013 on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.10.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/426/EU er gitt på bakgrunn av at det ble bekreftet utbrudd av afrikansk svinepest i Hviterussland i juni 2013. Afrikansk svinepest er en svært smittsom dyresykdom og medfører alvorlige konsekvenser ved at den bekjempes ved destruksjon av smittede besetninger. Rettsakten opphever vedtak 2011/78/EU som ble vedtatt i 2011 på bakgrunn av flere utbrudd av afrikansk svinepest i Russland, men viderefører flere av bestemmelsene i vedtaket.

Rettsakten inneholder krav til rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy som har transportert levende dyr eller fôr til dyrehold, og som ankommer EU direkte fra Hviterussland og Russland. Tidligere omfattet kravet kun kjøretøy som ankom EU fra Russland og som hadde transportert levende svin.

Det innføres også en tredjestatsliste med stater utenfor EU som har bekreftet utbrudd av afrikansk svinepest, hvor Russland og Hviterussland er oppført. Tanken er at andre stater utenfor EU enkelt kan legges til i listen, dersom det oppstår utbrudd av afrikansk svinepest i en stat.

Regelverket stiller spesifikke krav til hvilke deler av kjøretøy som skal rengjøres og desinfiseres. I det tidligere regelverket var kravet om rengjøring ikke spesifisert nærmere. Det innføres også et nytt krav om at klær og støvler som har blitt brukt ved lossing av levende dyr eller fôr til dyrehold, skal rengjøres og desinfiseres etter siste lossing.

Det videreføres et krav om at sjåfør eller operatør av kjøretøy skal fylle ut en erklæring og gi denne til myndighetene i den første EU-staten vedkommende kommer til fra Russland og Hviterussland. Erklæringen skal inneholde blant annet informasjon om siste lossing av dyr eller fôr til dyrehold, informasjon om rengjøring av kjøretøyet og rengjøringsmiddel. Det er nytt at erklæringen også skal inneholde informasjon om neste planlagte transport av dyr eller fôr til dyrehold.

Myndighetene i EU-stater som har grense mot de listeførte tredjestatene, skal kontrollere kjøretøy derfra og utstede sertifikat for kjøretøy som er funnet tilfredsstillende rengjort og desinfisert. Det innføres en tidsbegrensning ved at originalsertifikatet skal oppbevares av sjåfør eller operatør i tre år og en kopi av myndighetene i tre år. Det er også presisert at myndighetene bare kan nekte kjørtøy adgang til EU-staten dersom de ikke er tilfredsstillende rengjort og desinfisert og det ikke finnes et egnet anlegg for rengjøring og desinfeksjon i nærheten av grensen til EU-staten, eller at det er fare for utslipp av animalske rester fra kjøretøyet.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Regelverket medfører i praksis få konsekvenser for næringen og Mattilsynet.

Ettersom Norge ikke har riksgrense mot Hviterussland, får kravet om kontroll, rengjøring og desinfeksjon osv. av kjøretøy fra Hviterussland ingen betydning for Norge. Kravet om rengjøring, desinfeksjon og utfylling av erklæring vil rettes mot flere sjåfører eller operatører av kjøretøy som ankommer Norge direkte fra Russland, ettersom kravet utvides til å gjelde kjøretøy som har transportert levende dyr generelt og fôr til dyrehold og ikke bare transport av svin.

I praksis anslås det likevel at det vil være et helt begrenset antall kjøretøy som ankommer Norge fra Russland, som vil omfattes av regelverket. Det anslås derfor også at det vil være få kjøretøy som vil være gjenstand for kontroll av Mattilsynet etter regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som et hensiktsmessig bidrag for å hindre at den svært smittsomme dyresykdommen afrikansk svinepest spres til EØS-området fra tredjestater.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 5. august 2013.

Rettsakten ble gjennomført i norsk rett 27. august 2013 ved endring av forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest fra Russland.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.08.2013
Anvendelsesdato i EU
27.08.2013
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.08.2013
Anvendes fra i Norge
27.08.2013