Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/1936 av 18. oktober om umiddelbare tiltak for å forehindre misbruk av utgangsstoffer for eksplosiver

Commission Recommendation (EU) 2017/1936 of 18 October 2017 on immediate steps to prevent misuse of explosives precursors

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.9.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver er gjennomført i norsk rett ved endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (mai 2015) og ved forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver (juni 2015). Formålet med forordningen er å begrense privatpersoners tilgang til utgangsstoffer som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber, og å sørge for rapportering av mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av slike stoffer gjennom hele omsetningskjeden.

Europakommisjonen vedtok 18. oktober 2017 anbefaling (EU) 2017/1936 om umiddelbare tiltak for å forhindre misbruk av utgangsstoffer for eksplosiver. Formålet med anbefalingen er å sikre en mer effektiv oppnåelse av målet med forordning (EU) nr. 98/2013 gjennom å gi medlemsstatene retningslinjer for anvendelsen av forordningen.

Forordning (EU) nr. 98/2013 er for tiden under revisjon. Europakommisjonen anbefaler at medlemsstatene, frem til resultatet av revisjonsprosessen foreligger, iverksetter umiddelbare tiltak innenfor rammen av den gjeldende forordningen som skal begrense privatpersoners tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver. Dette omfatter blant annet å:

• promotere alternativer til utgangsstoffer for eksplosiver i produkter på markedet

• fastsette sikkerhetskrav til lagring av utgangsstoffer for eksplosiver

• gi klar og tydelig veiledning til markedsaktører om hvordan de effektivt og tilstrekkelig kan verifisere om en person har et yrkesmessig behov eller handler som en privatperson

• sette opp et tilsynssystem for etterlevelse av forordningen.

For å styrke samarbeidet og kontakten med omsetningskjeden anbefaler Europakommisjonen medlemslandene å

• sikre at tilsynsmyndigheter, tollmyndigheter og nød- og beredskapsetater er i stand til å gjenkjenne utgangsstoffer for eksplosiver og reagere på mistenkelig aktivitet

• oppfordre sluttbrukere av utgangsstoffer for eksplosiver til å rapportere betydelig svinn og tyveri

• utveksle informasjon med andre medlemsland om mistenkelige transaksjoner når disse kan ha grenseoverskridende elementer

• identifisere alle relevante aktører i markedet, inkludert internettforhandlere, og gi disse tilstrekkelig informasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Norge er allerede flere av tiltakene som anbefales gjennomført i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver, som i tillegg til å gjennomføre forordning (EU) nr. 98/2013 også stiller nasjonale krav. Oppfølging av anbefalingen vil kreve noe forsterket innsats fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til blant annet promotering av alternativer til utgangsstoffer for eksplosiver, veiledning, tilsyn og identifisering av aktører i markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke av Spesialutvalget for samfunnssikkerhet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Kommisjonens anbefaling (EU) 2017/1936 er en ikke-bindende rettsakt som kun henstiller meldlemslandene om å etterleve rettsaktens innhold.

Kommisjonens anbefaling (EU) 2017/1936 gir retningslinjer for anvendelsen av forordning (EU) nr. 98/2013, som er gjennomført i norsk rett, for å sikre en mer ensartet oppfølging av forordningen i medlemslandene og dermed også en mer effektiv oppnåelse av formålet med forordningen.

Status
Anbefalingen ble publisert i Official Journal of the EU 18. oktober 2017. Anbefalingen er for tiden til vurdering i EØS-/EFTA- landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.10.2017
Anvendelsesdato i EU
24.10.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017H1936
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro