Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - gjennomføring av hvitvaskingsdirektiv nr. 3

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60 EF angående definisjon av ”politisk utsatte personer” og tekniske kriterier for prosedyrer rundt forenklet kundeidentifikasjon og for unntak for finansiell virksomhet som utøves sporadisk eller i svært begrenset omfang

Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60 of the European Parliament and of the Council as regards the definition of "politically exposed person" and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - desember 2006

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (tredje hvitvaskingsdirektiv) gir Kommisjonen myndighet til på visse områder å fastsette nærmere regler til gjennomføring av direktivet.

Kommisjonsdirektiv 2006/70/EF fastsetter enkelte tiltak for gjennomføring av tredje hvitvaskingsdirektiv. Direktiv 2006/70/EF skal gjennomføres i medlemsstatenes nasjonale lovgivning innen 15. desember 2007, dvs. samme gjennomføringsfrist som for tredje hvitvaskingsdirektiv.
Etter tredje hvitvaskingsdirektiv stilles det særskilte krav til medlemsstatenes lovgivning vedrørende institusjoners rutiner når institusjonen gjennomfører transaksjoner med og/eller har et forretningsmessig forhold med utenlandske ”politisk utsatte personer”. Kommisjonsdirektiv 2006/70/EFdefinerer hvilke personer som skal anses som ”politisk utsatte personer”. I direktivet er det bestemt at politisk utsatte personer bl.a. skal omfatte statsoverhoder, medlemmer av regjering, nasjonalforsamling og høyesterett, høytstående diplomater og offiserer samt deres ektefeller/samboere, foreldre og barn.

Tredje hvitvaskingsdirektiv fastsetter at medlemsstatene kan gjøre unntak fra deler av regelverket for kundeidentifikasjon for kunder som representerer en lav risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. Kommisjonsdirektiv 2006/70/EF angir noen tilfeller der kunden skal anses å utgjøre lav risiko. Som eksempler på dette nevner direktivet visse offentlige myndighetsorganer, visse juridiske personer underlagt tilsyn samt visse produkter med forhåndsbestemt beløpsgrense på 15 000 euro.
Tredje hvitvaskingsdirektiv tillater at medlemsstatene kan bestemme at visse institusjoner som utøver finansiell virksomhet av sporadisk eller svært begrenset omfang ikke skal omfattes av direktivet. Kommisjonsdirektivet 2006/70/EF fastsetter nærmere kriterier for hva som skal anses som sporadisk og svært begrenset omfang. Blant annet må den finansielle virksomheten være begrenset både sett i forhold til den totale virksomheten og med hensyn til den enkelte transaksjon. Nasjonale myndigheter må fastsette en beløpsgrense som den finansielle virksomheten ikke skal overstige. Den finansielle virksomheten skal videre være direkte relatert til hovedvirksomheten, og skal kun tilbys hovedvirksomhetens kunder.

Merknader
Regler om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er gitt i lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) og forskrift 10. desember 2003 nr. 1487 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsforskriften), som trådte i kraft 1. januar 2004. Loven og forskriften gjennomfører EUs første og annet hvitvaskingsdirektiv, samt enkelte av anbefalingene fastsatt av den internasjonale organisasjonen Financial Action Task Force (FATF). Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 87/2006, jf. St.prp. nr. 6 (2006-2007), framlagt 10. november 2006.

Det vil være nødvendig å fastsette et særskilt lovgrunnlag for å gjennomføre kommisjonsdirektivets bestemmelser om endring av kundeidentifikasjonsprosedyrer. Gjeldende regelverk inneholder ikke bestemmelser om skjerpede identifikasjonskrav mht. ”politisk utsatt person”. Beslutningen i EØS-komiteen vil følgelig måtte tas med forbehold om Stortingets samtykke etter EØS-avtalens artikkel 103.

Sakkyndige instansers merknader
Norge deltar som observatør i Kommisjonens hvitvaskingskomité. Aktuelle instanser involvert er Finansdepartementet og Kredittilsynet, som finner direktivet relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.08.2006
Gjennomføringsfrist i EU
15.12.2007
Anvendelsesdato i EU
15.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 17.12.2009, p. 243-248
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.12.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
25.05.2007
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.03.2009
Anvendes fra i Norge
15.04.2009
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0070
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro