Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/403 av 11. mars 2015 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til Ephedra-arter og Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

Commission Regulation (EU) 2015/403 of 11 March 2015 amending Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards Ephedra species and Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler artikkel 8, regulerer tilsetning av stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt (såkalt andre stoffer, inkluderer ikke vitaminer og mineraler) til næringsmidler. Slike stoffer kan for eksempel være fettsyrer, antioksidanter, aminosyrer, pro- og prebiotika og planter.

Stoffer hvor det er identifisert helserisiko skal enten forbys eller pålegges restriksjoner ved bruk i næringsmidler. Dette vedlegget har tre lister. List A - Forbudte stoffer, List B - Stoffer som er underlagt begrensninger og List C - Stoffer som er underlagt fellesskapskontroll.

Tyskland har anmodet EU-kommisjonen om at planter av Ephedra-arten og Yohimbe vurderes oppført i vedlegg III i denne forordningen. EFSA har i en rapport publisert i 2013, vurdert at plantene kan utgjøre en helserisiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til endringene. Det er uklart om disse plantene er på det norske markedet.

Forbrukerne:
Det vil gi større trygghet for forbrukerne at tilsetning av helsefarlige planter til næringsmidler begrenses.

Mattilsynet:
Forbudte planter på listen gir klarere og tydeligere rammer for Mattilsynet i forhold til tilsetning av disse plantene i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA konkluderte i en risikovurdering publisert i november 2013 at inntak av Ephedra via kosttilskudd kan føre til et inntak som er innenfor eller over det terapeutiske doseområdet. På bakgrunn av eksisterende farmakologiske og toksikologiske data konkluderer de at Ephedra og tilberedninger av denne brukt som kosttilskudd er av signifikant helsebekymring ved estimerte bruksnivå. EFSA publiserte en risikovurdering av Yohimbe i juli 2013, som konkluderer med at den kjemiske og toksikologiske karakteriseringen av Yohimbin ikke er tilstrekkelig til å kunne konkludere om bruk i kosttilskudd og andre næringsmidler er helsemessig trygt. EFSA kan derfor ikke gi råd om et anbefalt daglig inntak som ikke er skadelig.

EU-kommisjon foreslår i forordningen at Ephedra føres opp på liste over forbudt stoffer (A-listen) og Yohimbe på listen over stoffer some er underlagt fellesskapskontroll (C-listen). Det er presisert i forteksten at nasjonale bestemmelser om Yohimbe som er oppført på C-listen vil gjelde. Forslaget innebærer at industrien gis 18 mnd til å komme med ytterligere informasjon for å vise at Yohimbe er trygt. Dersom ny informasjon ikke sendes inn vil Yohimbe føres opp på A-listen. Dersom ny informasjon sendes inn vil EFSA bli bedt om å vurdere denne og deretter vil KOM utarbeide et forslag til håndtering av Yohimbe som skal diskuteres med medlemslandene. Hele prosessen skal foregå i løpet av 4 år.

Disse to er de eneste som står på listene per i dag og medlemsland har ikke meldt inn flere stoffer til Kommisjonen.

I mange medlemsstater er de regulert som legemidler eller er forbudt. Per i dag har vi ikke spesifikke regler i Norge for tilsetning av planter eller andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.

Mattilsynet mener at det er positivt at bruk av planter som anses utrygge til konsum reguleres på EØS-nivå.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonen utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på møte i SCoPAFF den 13. juni 2014. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen den 11. mars 2015 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2015
Anvendelsesdato i EU
31.03.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2015
Anvendes fra i Norge
12.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0403
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro