Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1814 av 13. oktober 2016 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om kriterier for fortilsetningsstoffer listet opp i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder kriterier for steviolglycosid (E 960)

Commission Regulation (EU) 2016/1814 of 13 October 2016 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for steviol glycosides (E 960)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.2.2017)

Sammendrag av innhold
Utkast til kommisjonsforordning om endring av vedlegget i Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder spesifikasjoner for steviolglykosider (E 960)

Utkastet foreslår endring av spesisfikasjonene til søtsstoffet Steviolglykosid (E960).

Steviosid M finnes naturlig i ekstraktene fra Stevia-planten. Det søkes nå om at dette steviosidet inkluderes i gruppen av steviosider som skal utgjøre 95 % av steviosidene i steviolglykosid (E960).

EFSA-vurderingen konkluderer med at de foreslåtte endringene i spesifikasjonene til søtstoffet ikke medfører noen økt helsemessig risiko av betydning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr.668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at endringen av spesifikasjonene til Steviolglykosid (E960) vil ikke ha noen betydning for næringsmiddelindustrien og deres bruk av søtstoffet.

Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet legger EFSAs vurdering til grunn og anser at inkludering av steviosid M i søtstoffet steviolglykosid (E960) ikke er av helsemessig risiko.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.10.2016
Anvendelsesdato i EU
03.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 681-685
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1814
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro