Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer i heltrukne kosttilskuddstabletter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 264/2014 av 14. mars 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer med kosttilskudd i fast form og vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 231/2012 når det gjelder spesifikasjoner for polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer

Commission Regulation (EU) No 264/2014 of 14 March 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer in solid food supplements and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards its specifications

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at et nytt tilsetningsstoff, polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer godkjennes for bruk som overflatebehandlingsmiddel i et celluloseholdig kosttilskuddspreparat.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.
Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.
Rettsakten endrer også, ved å implementere renhetskriterier og spesifikasjoner for det nye tilsetningsstoffet polyvinylpyrrolidon-vinyl-acetat-kopolymer, i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012.

Det er et teknologisk behov for overflatebehandlingsmiddel i et celluloseholdig kosttilskuddspreparat. Polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer forbedrer overflatefilmens seighet, bedrer filmadhesjonen og gir flere applikasjonsmuligheter. Dette tilsetningsstoffet muliggjør også en kontinuerlig overflatebehandlig av tablettene, og vil dermed også kunne redusere produksjonstiden.

EFSA har vurdert polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer og kommet til at bruken ikke fører til noen helsemessig bekymring. Det ikke etablert noen ADI for polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer. Tilsetningsstoffet er derfor satt i Del C, gruppe 1(tilsetningsstoffene som reguleres Q.S.) i vedlegg II i tilsetningsstoffet.

Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av dette tilsetningsstoffet som et overflatebehandlingsmiddel i kosttilskuddtabletter. Polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer får E 1208 som E-nummer.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 14. mars 2014, dvs. 3. april 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at godkjenning av polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer som overflatebehandlingsmiddel på heltrukne kosttilskudd og innlemmelse av spesifikasjonene til overflatemiddelet hverken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Mattisynet mener at polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer som overflatebehandlingsmiddel gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig
Mattilsynet legger til grunn at polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer som overflatebehandlingsmiddel er vurdert av EFSA og at de konkluderer at bruken av tilsetningsstoffet i de foreslåtte matvarekategoriene og med angitte bruksmengder ikke medfører økt helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at bruk av polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer som overflatebehandlingsmiddel vil gi et bedre kvalitetsmessig produkt. Rettsaken anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
ettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.03.2014
Anvendelsesdato i EU
04.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2014
Anvendes fra i Norge
15.12.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0264
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro