Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/355 av 26. februar 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner

Commission Regulation (EU) 2020/355 of 26 February 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polyglycerol polyricinoleate (E 476) in liquid vegetable oil emulsions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.3.2020)

Sammendrag av innhold
I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er polyglyserolpolyrisinolat (E 476) et allerede godkjent tilsetningsstoff i næringsmiddelkategori 02.2.2. "Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i forskrift (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner". Dagens regulering godkjenner opp til 4000 mg polyglyserolpolyrisinolat / kg, men bare for smørbart fett med et fettinnhold på 41% eller mindre og lignende smørbare produkter med et fettinnhold på mindre enn 10% fett.

Den 27. mai 2017 ble det sendt inn en søknad om godkjenning av bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner for salg til sluttbruker, med et fettinnhold på 70% eller mindre. Polyglyserolpolyrisinolat (E 476) skal bli benyttet som emulgator i vann-i-oljeemulsjoner. Tilsetningsstoffet stabiliserer oljeemulsjoner med høyt vanninnhold. Emulsjoner med polyglyserolpolyrisinolat (E 476) ga bedre resultater, både med hensyn til fysiske så vel som organoleptiske egenskaper, enn andre emulgatorer det ble sammenlignet med. Emulsjonen kan brukes på samme måte som vegetabilske oljer for tilberedning av kalde og varme retter. Emulsjonen har imidlertid et lavere fettinnhold (70% eller mindre), og derfor et lavere kaloriinnhold enn den vegetabilske oljen som ble brukt til produksjonen. Det er behov for 4000 mg polyglyserolpolyrisinolat / kg for å oppnå et tilfredsstillende produkt.

Ved hjelp av «Food Additives Intake Model» viser søker at den foreslåtte brukermengden på 4000/kg ikke vil føre til noen helsemessig bekymring av betydning fordi totaleksponeringen vil ikke overskride ADI. Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og det er derfor ikke bedt om en risikovurdering fra EFSA. Det anses hensiktsmessig å godkjenne bruken av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner for salg til sluttbrukeren, med et fettinnhold på 70% eller mindre, i matvarekategori 02.2.2 "Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i forordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner for salg til sluttbrukeren vil ikke føre til noen økt helsemessig risiko av betydning.

Mattilsynet mener derfor at rettsakten er relevant og akkseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2020
Anvendelsesdato i EU
25.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2020
Anvendes fra i Norge
12.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0355
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro