Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i alkoholfri vin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 570/2012 av 28. juni 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 hva angår bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i alkoholfrie produktert basert på vin

Commission Regulation (EU) No 570/2012 of 28 June 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of benzoic acid — benzoates (E 210-213) in alcohol-free counterparts of wine

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at benzosyre og benzoater (E210-213) godkjennes brukt som konserveringsmiddel i alkohol-frie motstykker til vin (alkoholfri vin).

Alkohol-frie motstykker til vin blir produsert ved å fjerne alkohol fra vin etter gjæring. Flere vinproduserende land har hatt innvendinger mot betegnelsen "alkoholfri vin" og derfor blir begrepet "alkohol-frie motstykker til vin" innført i stedet etter at DG SANCO har konsultert DG AGRI.

I alkohol-frie motstykker til vin vil det være fare for villgjæring som følge av at alkoholen er fjernet. Tilsettingen av sorbinsyre er ikke tilstrekkelig og en påfølgende pasteurisering er nødvendig. Pasteurisering vil imidlertid endre og forringe naturlige fruktaromaer og smaker i produktet, og det er derfor behov for å tilsette konserveringsmiddel istedenfor. Benzosyre har, sammen med sorbinsyre, en synergistisk effekt som medfører en bedre beskyttelse av vinen og reduserer behovet for pasteurisering.

Alkoholfri vin presenteres og markedsføres som et alternativ til vin til voksne som ikke vil drikke alkohol. Forbruket av disse "alkohol-frie motstykkene til vin" er beregnet på voksne og erstatter ikke forbruket av brus/leskedrikker eller andre alkoholfrie drikker. Den ekstra eksponering for benzosyre - benzoater (E 210-213) basert på denne nye bruken vil derfor forbli begrenset og vil ikke føre til overskridelse av det akseptable daglige inntaket (ADI) etablert av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Det er hensiktsmessig å tillate bruk av benzosyre - benzoater (E 210-213) som konserveringsmiddel i alkohol-frie motstykker til vin, og den utvidede bruken av benzosyre antas ikke å ha noen helsemessig risiko.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 19. juli 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas å gi et produkt med forlenget holdbarhet og innebærer en økonomisk fordel for virksomhetene som produserer denne typen vin.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 23. juli 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.06.2012
Anvendelsesdato i EU
19.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 61-63
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
12.12.2012
Høringsfrist
30.01.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.03.2013
Anvendes fra i Norge
19.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0570
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro