Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/667 av 22. mars 2023 om tillatelse til å bringe tørkede nøtter fra Canarium indicum L. ('Kenari') i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/667 of 22 March 2023 authorising the placing on the market of Canarium indicum L. dried nuts as a traditional food from a third country and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.4.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner tørkede nøtter av Canarium indicum L. (‘Kenari’) som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland, til bruk som sådan, eller som ingrediens i kornbaserte produkter og bakervarer, konfekt/konditorvarer (‘confectionery’), snack og ferdigretter til den generelle befolkningen. Søkeren har dokumentert at frøkjernene har en langvarig sikker bruk som næringsmiddel i Spice Islands-regionen i Indonesia. Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til kommisjonen (jf. artikkel 14 i ny mat-forordningen (2015/2283)). Hvis en medlemsstat eller EFSA ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen fire måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken EFSA eller medlemsstatene har hatt innvendinger (såkalte «reasoned objections») mot godkjenningen. EFSA publiserte en teknisk rapport 11. november 2022, hvor de konkluderer med at de ikke har helsemessige bekymringer ved ny mat-ingrediensen. EFSA omtaler også at begrenset publisert dokumentasjon viser at kenarinøtter kan forårsake allergiske reaksjoner. Disse studiene viste kryssreaksjoner mot hassel-, cashew- og pistasjenøtter. Det er derfor gitt krav om merking med at kenarinøtter kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot hassel-, cashew- og pistasjenøtter. Dette skal stå like ved ingredienslisten, eller like ved navnet på næringsmidlet hvis det ikke kreves ingrediensliste.

Tørkede nøtter av Canarium indicum L. (‘Kenari’) føres ved forordningen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Lovbestemt betegnelse er «tørkede kenarinøtter (Canarium indicum)». Vedlegg 2 inneholder spesifikasjoner om ingrediensen (beskrivelse, sammensetning, mikrobiologiske kriterier) .

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.03.2023
Anvendelsesdato i EU
13.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet