Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/120 av 2. februar 2021 om tillatelse til å bringe delvis avfettet rapspulver fra Brassica rapa L. og Brassica napus L i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/120 of 2 February 2021 authorising the placing on the market of partially defatted rapeseed powder from Brassica rapa L. and Brassica napus L. as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner rapspulver fra Brassica rapa L. and Brassica napus L. som ny mat-ingrediens i en rekke matvarekategorier.

EFSA har i en risikovurdering vedtatt 30. juni 2020 konkludert med at rapspulver fra Brassica rapa L. and Brassica napus L. er trygt ved de foreslåtte bruksbetingelsene.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte vilkår for bruk: tillatte matvarekategorier med maksimumsgrenser, spesifikk lovbestemt betegnelse («delvis avfettet rapsfrøpulver»), krav om at næringsmidler om at denne ingrediensen kan forårsake en allergisk reaksjon hos forbrukere som er allergiske for sennep og produkter derfra, nært ingredienslisten. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.02.2021
Anvendelsesdato i EU
23.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet