Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/50 av 22. januar 2021 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet og en endring i spesifikasjonene for en blanding av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose som et nytt næringsmiddel, og endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/50 of 22 January 2021 authorising an extension of use and a change in the specifications of the novel food ‘2-fucosyllactose/difucosyllactose mixture’ and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner endring av bruksbetingelser og spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose/difukosyllaktose (2’-FL/DFL), som er tidligere godkjent som ny mat.

Forordningen godkjenner tilsetning i melkebaserte drikker og lignende produkter til småbarn. Beskrivelsen av produksjonsprosessen i spesifikasjonen gjøres mer generell, og 3’-fykosyllaktose inkluderes i angivelsen av oligosakkarider som utgjør ny mat-ingrediensen i spesifikasjonen.

Alle de søkte endringene av bruksbetingelser og spesifikasjoner var inkludert i den opprinnelige søknaden, som ble positivt vurdert av EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.01.2021
Anvendelsesdato i EU
14.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro