Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2281 av 11. desember 2018 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2017 i visse vinregioner i Tyskland og i alle vinregionene i Danmark, Nederland og Sverige

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2281 of 11 December 2017 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2017 in certain wine-growing regions of Germany and in all wine-growing regions of Denmark, the Netherlands and Sweden

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.4.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen skal gå etter "hurtigprosedyren".

Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige, har med hjemmel i forordning (EU) nr. 1308/2013, vedlegg VIII del I punkt A.3 søkt om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2017 i visse vinregioner i Tyskland og i alle vinregionene i Danmark, Nederland og Sverige. Bakgrunnen for søknadene er at værforholdene i 2017 var usedvanlig ugunstige for druehøsten. Søknadene innvilges i denne forordningen. Forordningen "står på egne ben" og endrer verken forording (EU) nr. 1308/2013 eller de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at forordningen vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.12.2017
Anvendelsesdato i EU
15.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 456-457
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2281
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro