Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1161/2009 av 30. november 2009 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 hva gjelder matkjedeinformasjon som skal fremlegges for driftsansvarlige ved slakteriene

Commission Regulation (EC) No 1161/2009 of 30 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards food chain information to be provided to food business operators operating slaughterhouses

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II avsnitt III punkt 7 i forordning (EF) nr. 853/2004 (H2) ved at punkt 7 erstattes med teksten i vedlegget til denne rettsakten. Med dette gjøres en overgangsordning fra forordning (EF) nr. 2076/2005 som opprinnelig varte til 31. desember 2009 permanent. Dette medfører at tilsynsveterinæren kan tillate unntak fra kravet om at matkjedeinformasjonen skal sendes til slakteriet minst 24 timer før dyrene sendes til slakt. Tilsynsmyndigheten skal fortsatt i hvert enkelt tilfelle vurdere om det kan tillates unntak fra det nevnte kravet. Det er forutsatt at formålet med forordning (EF) nr. 853/2004 fremdeles må etterleves.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, som gjennomfører forordning (EF) nr. 853/2004 (H2).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ansees for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører hjemme i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I og i vedlegg II kapittel XII.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og den skal anvendes fra 1. januar 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 240-241
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1161
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro