Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1587 av 22. oktober 2018 om tilbakekalling av utnevnelsen av Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, som et europeisk referanselaboratorium for reststoffer beskrevet i vedlegg I, gruppe B(3)(c) til direktiv 96/23/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1587 of 22 October 2018 revoking the designation of the Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy, as a European Reference Laboratory for the residues listed in Annex I, Group B(3)(c) to Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning nr. (EU) 2017/625 erstatter forordning (EC) nr. 882/2004 og er et nytt regelverk for offentlig kontroll; inkludert opprettelse og utnevnelse av EU referanselaboratorier (EURL). Den foreslåtte rettsakten trekker tilbake utnevnelse av "Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy" som europeisk referanselaboratorium for reststoffer beskrevet i vedlegg I, gruppe B(3)(c) til direktiv 96/23/EC.

"National Food Institute, Technical University of Denmark in Copenhagen, Denmark" ble utnevnt som EU referanselaboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôr og næringsmidler etter forordning (EU) nr. 2017/625. Dette overlapper arbeidet for EU referanselaboratoriet som er beskrevet i vedlegg I, gruppe B(3)(c) til direktiv 96/23/EC slik at for tiden er to EU referanselaber ansvarlig for analyser av kjemiske elementer i animalske næringsmidler. Med den nye rettsakten vil man fjerne denne overlappingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ingen konsekvenser for vårt regelverk. Listen som viser oversikten over NRL og EURL er ikke del av vårt regelverk, men er publisert på Mattilsynets nettsider. Mattilsynet vil oppdatere listen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Listen som viser oversikten over NRL og EURL er ikke del av vårt regelverk men er publisert på Mattilsynets nettsider. Dette vil derfor ikke medføre noe endring av eksisterende regelverk.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.12.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1587
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro